پایان نامه ارشد درمورد استان مازندران، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه

م تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۳
۵-۴-۲- وضعیت شاخص ها و مولفه ها در پایداری شهرهای کوچک استان مازندران………………………………………………….۲۳۳
۵-۴-۲- بررسی وضعیت ابعاد در پایداری شهرهای کوچک مورد مطالعه……………………………………………………………………۲۳۵
۵-۵- آزمون فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۷
۵-۶- آزمون فرضیه چهارم تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۹
۵-۶-۱- مرحله اول: مرحله ورودی(شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها)…………………………………………………۲۴۰
۵-۶-۲- مرحله دوم: مرحله تطبیق و مقایسه و ارائه استنراتژیهای پایداری………………………………………………………………….۲۵۱
۵-۶-۳- جمع بندی نهایی از آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………….۲۵۹
فصل ششم
جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶۱
۶-۱- نتایج نظری و تجربی سنجش ابعاد پایداری……………………………………………………………………………………………………..۲۶۱
۶-۲- نتایج نظری و تجربی تبیین ابعاد موثر در پایداری شهرهای کوچک استان…………………………………………………………….۲۶۵
۶-۳- نتایج راهبرد مطلوب پایداری شهرهای کوچک…………………………………………………………………………………………………۲۶۸
۶-۳-۱- اولویت بندی استنراتژیهای پیشنهادی توسعه پایدار شهرهای کوچک…………………………………………………………………۲۷۰
۶-۴- برنامه های عملی پایداری شهرهای کوچک بر اساس الگو برنامه ریزی استراتژیک مشخص شده……………………………..۲۸۲
سخن آخر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸۶
فهرست جداول، شکل، نمودار و نقشه ها
جدول۱-۱ طبقه بندی تعداد شهرهای کشور در طبقات مختلف جمعیتی طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۶۵………………………………… ۹ جدول۱-۲: چگونگی توزیع شهرهای کوچک کل کشور و استان مازندران در سال۱۳۹۰(به درصد)…………………………………..۹
جدول۲-۴: مقایسه تطبیقی استراتژی های مدرن و غیر مدرن……………………………………………………………………………………….۶۰
جدول۲-۲: تاکیدات اصلی و فرعی دیدگاههای مطرح شده…………………………………………………………………………………………۷۳.
جدول۲-۳: مزیت ها و کاستی های دیدگاههای مطرح شده ………………………………………………………………………………………۷۴
جدول۲-۴: آثار احتمالی بکارگیری دیدگاه توسعه و تقویت شهرهای کوچک مبتنی بر توسعه فضایی پایدار…………………… ۷۶
جدول(۳-۱): فهرست شهرهای نمونه در هر ناحیه…………………………………………………………………………………………………….۸۵
جدول۳-۲: طبقه بندی پایداری از دیدگاه پرسکات و آلن…………………………………………………………………………………………..۷۶
جدول۳-۳: جدول بارومتر پایداری پرسکات و آلن…………………………………………………………………………………………………..۷۶
جدول (۳-۴): رهیافت و چارچوب سازماندهی شاخص ها (ابعاد، مؤلفه ها، معیارها و شاخص ترکیبی)…………………………۱۱۳
جدول (۳-۵):چک لیست انتخاب شاخص های توسعه پایدار شهرهای کوچک…………………………………………………………. ۱۱۳
جدول (۳-۶): تعداد شاخص های منتخب در ارتباط با هر کدام از معیارها و ابعاد پایداری……………………………………………۱۱۵
جدول (۳-۷): فهرست شاخص های منتخب پایداری زیست محیطی شهرهای کوچک استان مازندران………………………..۱۱۷
جدول (۳-۸): فهرست شاخص های منتخب پایداری اقتصادی شهرهای کوچک استان مازندران………………………………….۱۱۸
جدول (۳-۹): فهرست شاخص های منتخب پایداری اجتماعی شهرهای کوچک استان مازندران……………………………….۱۲۰
جدول (۳-۱۰): فهرست شاخص های منتخب پایداری کالبدی-زیرساختی شهرهای کوچک استان مازندران………………..۱۲۱
جدول (۳-۱۱):متوسط ارزش نهایی شاخص ها در ابعاد چهارگان? پایداری از دیدگاه خبرگان…………………………………….۱۲۲
جدول۴-۱: توزیع نقاط سکونتی و تعداد جمعیت آنها بر اساس پهنه های توپوگرافی…………………………………………………۱۳۶
جدول (۴-۲): جمعیت استان مازندران به‌تفکیک نقاط شهری و روستایی (به نفر و درصد)………………………………………..۱۳۸ جدول(۴-۳): تعداد و نرخ رشد جمعیت استان مازندران در سال های ۱۳۷۵تا۱۳۹۰………………………………………………….۱۳۹
جدول(۴-۴): شاخص‌های جمعیتی استان ازندران…………………………………………………………………………………………………۱۳۹
جدول(۴-۵): رتبه و جمعیت شهرهای گروه اول…………………………………………………………………………………………………..۱۴۱
جدول(۴-۶): رتبه و جمعیت شهرهای گروه دوم…………………………………………………………………………………………………..۱۴۲
جدول(۴-۷): رتبه و جمعیت شهرهای گروه سوم………………………………………………………………………………………………….۱۴۴
جدول(۴-۸): رتبه و جمعیت شهرهای گروه چهارم……………………………………………………………………………………………….۱۴۶
جدول(۴-۹): رتبه و جمعیت شهرهای گروه پنجم…………………………………………………………………………………………………۱۴۷
جدول(۴-۱۰): رتبه و جمعیت شهرهای گروه ششم………………………………………………………………………………………………۱۴۸
جدول (۴-۱۱): تعداد و درصد جمعیت شهری و تراکم جمعیتی استان مازندران در طی سال های ۱۳۳۵-۱۳۹۰………….۱۵۱
جدول(۴-۱۲): الگوی سلسله مراتب استان و جایگاه شهرهای کوچک طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰…………………………..۱۵۴
جدول(۴-۱۳): رتبه-اندازه واقعی و تئوریک شهرهای استان مازندران در سال ۱۳۷۵………………………………………………..۱۵۷
جدول شماره ۴- ۱۴ : رتبه- اندازه واقعی و تئوریک شهرهای استان مازندران در سال ۱۳۸۵……………………………………۱۶۰
جدول ۴- ۱۵ رتبه- اندازه واقعی و تئوریک شهرهای استان مازندران در سال ۱۳۹۰……………………………………………….۱۶۴
جدول ۴-۱۶ شاخص آنتروپی توزیع تعداد شهرها در استان مازندران طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰…………………………….۱۶۸
جدول ۴-۱۷: شاخص آنتروپی توزیع استقرار جمعیت شهری در استان مازندران طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰……………..۱۶۸
جدول(۴-۱۸)، تعداد شاخص های اجتماعی و فرهنگی در شهرهای استان مازندران………………………………………………..۱۷۴
جدول(۴-۱۹)، تعداد شاخص های خدماتی به تفکیک شهر………………………………………………………………………………….۱۷۶
جدول(۴-۲۰)، تعداد شاخص های اقتصادی در شهرهای استان مازندران……………………………………………………………….۱۷۸
جدول(۴-۲۱)، تعداد گره های ارتباطی به تفکیک سکونتگاههای شهری………………………………………………………………..۱۸۰
جدول(۴-۲۲): ارزش نهایی شاخص هایبه کار رفته درتعیین کارکردهای شهرهای استان…………………………………………..۱۸۳
جدول(۴-۲۳): سطح بندی تعداد شاخص های به کار رفته درتعیین کارکردهای شهرهای استان…………………………………۱۸۵
جدول(۴-۲۴): ارزش نهایی بخش های خدمات، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و ارتباطی در شهرهای استان……………..۱۸۵
جدول ۴-۲۵- وضعیت برخورداری شهرهای استان از خدمات کلان و جایگاه شهرها …………………………………………….۱۹۳
جدول۵-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………….۱۹۸
جدول۵-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل……………………………………………………………………………….۱۹۹
جدول۵-۳: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………….۱۹۹
جدول۵-۴: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اشتغال………………………………………………………………………………………….۲۰۰
جدول۵-۵: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان

پاسخی بگذارید