پایان نامه ارشد درمورد نقاط شهری، استراتژی، استان مازندران، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه

شهری استان۹۰-۱۳۸۵…………………………………………………………………………۱۳۹
شکل ۴-۵: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری کمتر از۵۰۰۰ نفر استان………………………………………………………………۱۴۱
شکل ۴-۶: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری ۵.۰۰۰ تا۱۰.۰۰۰ نفر استان…………………………………………………………۱۴۲
شکل ۴-۷: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری ۱۰.۰۰۰ تا۲۵.۰۰۰ نفر استان……………………………………………………….۱۴۴
شکل ۴-۸: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری ۲۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ نفر استان……………………………………………………..۱۴۵
شکل ۴-۹: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری ۵۰.۰۰۰ تا۱۰۰.۰۰۰ نفر استان……………………………………………………..۱۴۷
شکل ۴-۱۰: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری۱۰۰.۰۰۰ تا۲۵۰.۰۰۰ نفر استان…………………………………………………..۱۴۸
شکل ۴-۱۱: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری بیش از ۲۵۰.۰۰۰ نفر استان………………………………………………………۱۴۹
شکل۵-۱: ویژگیهای جامعه نمونه بر حسب جنسیت………………………………………………………………………………………….۱۹۸
شکل۵-۲: وضعیت تأهل پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………………۱۹۹
شکل۵-۳: وضعیت سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۹
شکل۵-۴: وضعیت اشتغال پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………..۲۰۰
شکل۵-۵: میزان تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………….۲۰۰
شکل۵-۶: وضعیت پایداری بهداشت و خدمات محیط………………………………………………………………………………………..۱۸۲
شکل۵-۷: وضعیت پایداری مولفه منابع سرزمین…………………………………………………………………………………………………۲۰۳
شکل۵-۸: وضعیت پایداری آسیب پذیری محیط………………………………………………………………………………………………..۲۰۴
شکل۵-۹: وضعیت پایداری کل زیست محیطی………………………………………………………………………………………………….۲۰۵
شکل۵-۱۰: وضعیت پایداری مولفه های زیست محیطی شهرهای کوچک…………………………………………………………….۲۰۵
شکل۵-۱۱: ارزش پایداری مولفه های منابع انسانی……………………………………………………………………………………………۲۱۰
شکل۵-۱۲: ارزش پایداری مولفه های مراقبت های اجتماعی………………………………………………………………………………۲۱۰
شکل۵-۱۳: ارزش پایداری مولفه های زیرساخت نهادی…………………………………………………………………………………….۲۱۰
شکل۵-۱۴: ارزش پایداری مولفه های کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………۲۱۰
شکل۵-۱۵: ارزش پایداری کل اجتماعی شهرهای کوچک استان…………………………………………………………………………۲۱۰
شکل۵-۱۶: رادار پایداری مولفه های اجتماعی………………………………………………………………………………………………….۲۱۲
شکل۵-۱۷: وضعیت پایداری مولفه های عدالت اقتصادی…………………………………………………………………………………..۲۱۶
شکل۵-۱۸: وضعیت پایداری مولفه های رفاه اقتصادی……………………………………………………………………………………….۲۱۶
شکل۵-۱۹: وضعیت پایداری مولفه های ثبات اقتصادی……………………………………………………………………………………..۲۱۷
شکل۵-۲۰: وضعیت پایداری اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..۲۱۷
شکل۵-۲۱: میزان پایداری مولفه های اقتصادی شهرهای کوچک…………………………………………………………………………۲۱۷
شکل۵-۲۲: وضعیت پایداری مولفه های یکپارچگی کارکردی در شهرهای کوچک……………………………………………….۲۲۲
شکل۵-۲۳: وضعیت پایداری مولفه های کیفیت مکان در شهرهای کوچک…………………………………………………………..۲۲۲
شکل۵-۲۴: وضعیت پایداری مولفه های امکان مکان در شهرهای کوچک……………………………………………………………۲۲۳
شکل۵-۲۵: وضعیت پایداری کالبدی در شهرهای کوچک استان…………………………………………………………………………۲۲۳
شکل۵-۲۶: نمودار میزان پایداری مولفه های کالبدی شهرهای کوچک استان……………………………………………………….۲۳۰
شکل۵-۲۷: بارومتر پایداری شهرهای مورد مطالعه در استان………………………………………………………………………………۲۳۱
شکل۵-۲۸: نمودار حرکت به سمت پایداری……………………………………………………………………………………………………۱۹۹
شکل۵-۲۹: نمودار سهم هر یک از مولفه ها در پایداری شهرهای کوچک استان…………………………………………………..۲۳۵
شکل۵-۳۰: رادار سهم مولفه ها در پایداری شهرهای کوچک استان……………………………………………………………………۲۳۵
شکل۵-۳۱: نمودار سهم هریک از ابعاد در پایداری شهرهای کوچک استان…………………………………………………………۲۳۶
شکل۵-۳۲: مدل مفهومی روش شناسی ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و تشخیص نوع استراتژی………………………..۲۴۹
شکل۵-۳۴: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک شهرهای کوچک کوهپایه ای …………………………………………۲۵۳
شکل۵-۳۵: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک شهرهای کوچک جلگه ای…………………………………………….۲۵۴
شکل۵-۳۶: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک شهرهای کوچک ساحلی……………………………………………… ۲۵۴
شکل۶-۱: نمودار امتیازات به دست آمده برای ابعاد چهارگانه پایداری………………………………………………………………..۲۶۷
شکل۶-۲: مدل نهایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸۵
نمودار شماره۲-۱ : تعداد شهرهای کشور در طبقات جمعیتی بین سال های ۱۳۶۵-۱۳۹۰………………………………………۴۵
نمودار شماره۲-۲: خلاصه نظریه نیاز سنجی شهری دهل…………………………………………………………………………………..۷۲
نمودار۴-۱: جایگاه و رتبه استان مازندران در کشور به لحاظ مساحت………………………………………………………………..۱۲۸
نمودار۴- ۲: نمودار تطبیقی- لگاریتمی سلسله مراتب شهری استان مازندران در سال ۱۳۸۵…………………………………۱۶۲
نمودار ۴-۳: نمودار تطبیقی – لگاریتمی سلسله مراتب شهری استان مازندران در سال ۱۳۹۰………………………………۱۳۰
نقشه شماره۵-۱: وضعیت پایداری زیست محیطی شهرهای کوچک استان مازندران……………………………………………..۲۰۴
نقشه شماره۵-۲: وضعیت پایداری اجتماعی شهرهای کوچک استان-۱۳۹۲…………………………………………………………۲۱۱
نقشه شماره۵-۳: وضعیت پایداری اقتصادی شهرهای کوچک استان-۱۳۹۲…………………………………………………………۲۱۸
نقشه شماره ۵-۴: وضعیت پایداری کالبدی شهرهای کوچک استان…………………………………………………………………….۲۲۳
مقدمه
‌از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد، به دلیل شکست برنامه‌های توسعه‌ای و مکانیزم رخنه به پایین و مشکلات ناشی از شهرنشینی و تمرکز شهری در جهان و بویژه در نظام شهرنشینی کشورهای جهان سوم و بروز مشکلاتی همچون مهاجرت، کمبود مسکن، بیکاری، آلودگی، حاشیه نشینی، تخریب روستاها و… توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران به توسعه پایدار شهری، با تاکید بر سیاست های تقویت و توسعه شهرهای کوچک و میانی معطوف گردید (فنی.ز، و همکار، ۱۳۹۳) تا پاسخگوی مشکلات فوق و ایجاد یک الگوی عادلانه در توسعه فضایی باشد. اگر‌‌ هدف از توسعه‌‌ کشور، توسعه‌ ‌‌همه مناطق خارج از شهرهای بزرگ بطور یکپارچه باشد، به طوریکه علاوه بر شهرها، تمام نواحی روستایی را در برگیرد، یکی از مهمترین تلاش ها تاکید بر شهرهای کوچک و تقویت آنها در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری و همچنین ایجاد تعادل در نطام اسکان و توسعه منطقه‌ای و محلی است (فنی، ز. ۱۲:۱۳۸۲ و فنی. ز.، ۱۳۷۵). به این دلیل، طی دهه ۱۹۸۰ به بعد، یکی از وجوه مشخص سیاست های برنامه ریزی و عمران منطقه ای در کشور و اغلب کشورهای درحال توسعه، توجه و جهت گیری به نفع ایجاد و تقویت شهرهای کوچک بوده است و از آن به عنوان رویکردی در فرایندهای تمرکززدایی شهری، ایجاد فرصت های شغلی جدید، کاهش مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگتر، خدمات رسانی به روستاها، توسعه پایدار منطقه ای و…یاد نموده اند (زنگنه، ی. و همکاران، ۱۳۹۲). از سوی دیگر کانون‌های کوچک شهری با توسعه متوازن و هماهنگ با شرایط محیطی خود، ضمن کاهش تفاوت های

پاسخی بگذارید