عوامل بوجود آورنده شخصیت

عوامل بوجود آورنده و تکامل دهنده شخصیت را می توان به چهار دسته تقسیم کرد که عبارت است از:

الف) وراثت: هر انسانی چون به بشر تعلق دارد با طبیعت انسانی خلق می شود پیدایش طبیعت فرد را از یک جهت تابع رونده جبری است زیرا که یک سلسله صفات و خصوصیات را بخش جسمی از والدین خود به ارث می برد مثل رنگ چشم و پوست. سنگ بنای اولیه شخصیت از هنگامی گذاشته می شود که یک اسپرماتوزوئید با یک ترکیب می شود و سلول تخم را به وجود می آورد. هر سلول تخم شامل 23 کروموزوم از مادر و 23 کروموزو از پدر است که ناقل صفات مختلف والدین به فرزندان هستند.جفت آخر در پدر و مادر تعیین کننده جنسیت است که درمردان به صورت xyو در زنان به صورت xx می باشد.سلامت یا بیماری آنها می تواند شخص را سالم یا بیمار کند.البته انتقال نا بهنجار صفات شخصیتی همیشه بوسیله ژنهای معیوب صورت نمی گیرد با وجود ثباتی که زنها دارند ممکن است دو عامل موجب تغییرات ناگهانی در آنها شود:

1- جهش:[1] است یعنی تغییرات ناگهانی ژنها ممکن است بسیار غیر عادی باشند.

2- تغییرات محیطی: مثلا تابش اشعه ایکس، تغییرات درجه حرارت و غیره.

ب) دستگاه اعصاب و انواع شخصیت:

دستگاه عصبی از طریق انتقال تکانه های عصبی از اندامها و رابطه های مغزی و نخاعی پیامهایی را برای اندامهای بدن می فرستد و این فزایند بخش بزرگی از کنشهای بسیار بدن انسان را تنظیم و هماهنگ می کند .پاولف در موالعات خود 3 نوع شخصیت را بر حسب اینکه در آنها برانگیختگی یا باز داری متعامل یا متحرک باشند بر شمرده است:

اگر برانگیختگی و بازداری هردو نیرومند و هم ارز باشند دو حالت پیش می آید:

الف) چنانچه هر دو فرایند متحرک و پرنوسان باشند.شخصیت حاصل مزاج دووی خواهد شد.

ب) چنانچه هر دو فرایند متعادل باشند فراج بلغمی[2] نتیجه خواهد شد.

2- اگر برانگیختگی بیشتر از بازداری یعنی هر دو فرایند نا متعادل باشند شخصیت حاصله دارای مزاج صفراوی خواهد بود.

3- اگر برانگیختگی و بازداری هردو ضعیف باشند چه هردرکند باشند و یا متحرک، شخصیتی که نتیجه می شود شخصیت سوداری مزاج[3]خواهد بود.

ج) دورمونها و شخصیت:

ژنها رفتار را کنترل نمی کنند بلکه آتریهایی را کنترل می کنند که برفرایندهای زیستی محیطی و شیمیایی موثرند و این فرایند به نوبه خود بر رفتار شخصیت اثر می گذارد.

آتریها و هورمونهای کنترل شده شخصیت و رفتار ترشهات غدد مختلف بدن هستند که مهمترین آنها غدد درونریز[4] هستند که عامل ایجاد کننده ثبات و تعادل در محیط داخلی بدن هستند. مهمترین نوع غدد درونریز غدد هیپوفیز می باشند و غده های تیروئد، پاراتیروئید، فوق کلیه، پانکراس یا لوزالمعده و نیز غدد جنسی جزو غده های درونریز هستند.

ترشحات این غدد فعالیت بخشهای مختلف بدن را کنترل می کند و بسته به چگونگی کار این غدد ویژگی های جسمی ،خلقی و هیجانهای مختلف در شخص بوجود می آیدکه این ویژگی ها سبب تمایز شخصیتی گوناگون در افراد می شود.

[1]  mudadion

[2]  phleymatic

[3]  Endocring.Yland

[4] Melancnoli

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی