تعريف مديريت دانش

1- مديريت دانش روش ها، ابزار و شيوه هايي است که طي آن مي توان دانش را توليد، تقويت و منتشر کرد. اين سرمايه اي است که به کمک آن سود دهي و بهره وري در سازمان کسب مي شود و منجر به توليد محصول يا خدمت با کيفيت مي شود.

2- مديريت دانش، تبادل دانسته هاي ما با ديگران است.

3- مديريت دانش عبارت اند از هر فعاليت خلق،کسب، تبادل و استفاده از دانشي که به منظور ارتقاي يادگيري و عملکرد در سازمان اتفاق مي افتد.

4- به طور کلي بسياري از محققين مديريت دانش را در قالب يک فرآيند چهار حلقه اي اين گونه تعريف مي کنند. فرآيند هاي يادگيري اثربخش که توام با خلق، سازماندهي، تبادل دانش و به کار بستن آن است، سبب ارتقاي سرمايه عقلاني سازماني و بهبود عملکرد آن مي شود .

البته دسته بندي هاي مختلفي در زمينه مراحل مديريت دانش صورت گرفته که در اين تحقيق مرحله چهار حلقه اي بالا مورد توجه مي باشد. يکي از دسته بندي هاي جامع در زمينه مراحل مديريت دانش در مقاله ميرغفوري و همکاران ارائه شده است که در جدول زير ارائه داده ايم:

جدول شماره 2-1 مراحل مديريت دانش از ديدگاه صاحب نظران

نام محققمراحل فرآيند مديريت دانش
Wiig، (1997)خلق، كسب، تبديل، به كارگيري
Davenport & Prusak ، (1998)تعيين نياز، كسب، توزيع، به كارگيري
Chauvel & Despres، (1999)نقشه برداري،كسب وخلق،بسته بندي ذخيره سازي، تسهيم، به كارگيري، استفاده ي مجدد
Probst، Raub & Romhard، (1999)تعيين اهداف دانشي، شناسايي، كسب، توسعه، نگهداري، تسهيم، به كارگيري، ارزيابي
Leinder& Alavi، (2001)خلق، ذخير هسازي، انتقال، به كارگيري
Aspinwall & Wong (2004 )كسب، سازماندهي، تسهيم، به كارگيري
Jashapara، (2004)كسب، سازماندهي، ذخيره سازي و ارائه نمودن، تسهيم، ارزيابي
Rao، (2005)خلق، كدگذاري، بازيابي، به كارگيري، توزيع، اعتبار بخشي، پيگيري، شخصي سازي

 

همان طور که در اين جدول نشان داده شده است هر يک از محققين مراحل مختلفي را براي مديريت دانش معرفي نموده اند. ولي در بن تمامي اين مراحل مي توان همان حلقه چهارگانه توليد، نگهداري، انتقال و کاربرد دانش را مشاهده نمود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک: با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد