شود(یوسفی نژاد ونیشابوری،1388،ص ص37-30).
موسی خانی و حسن زاده در تحقیق خود به بررسی تاثیر سیستم ارزیابی عملکرد تلفیقی کارکنان در بهبود عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین پرداختند. این تحقیق در نهایت با تایید وجود رابطه مستقیم بین ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرد ، به نتایج مثبتی در این رابطه نائل شده است. تایید فرضیه های تحقیق در واقع تایید رابطه مثبت ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرد را نشان داد و به صراحت نشان داد که ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرد دو متغیر هستند که با روش های متعدد می توان روابط شان را تقویت نمود و از این راه دستیابی به عملکرد مطلوب را تضمین نمود(موسی خانی و حسن زاده،1384،ص ص9-2).
تحقیقی تحت عنوان “بررسی نقش پیاده سازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد سازمان” توسط دانشفرد و همکارانش در سال 1389 انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق مجریان و متخصصان پیاده سازی ارزیابی متوازن شرکت صنایع مخابرات ایران، مدیران فروش و خدمات پس از فروش، مدیران ارشد ، مدیران حسابداری مدیریت و مدیران مالی شرکت ها را تشکیل می دهند که در مجموع نفر590 تخمین زده شدند .نتایج تحقیق وجود رابطه میان به کارگیری کارت امتیازی متوازن و بهبود عملکرد سازمان را تایید می نماید(دانشفرد و همکاران،1389،ص ص72-55).
جلالی فریز هندی و همکارانش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر حسابداری مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد شرکت در تحقیق خود پرداخته اند. در این تحقیق که بر روی نمونه ای با 171 پرسشنامه دریافت شده از مدیران و حسابداران ارشد شاغل در صنعت مواد شیمیایی ایران صورت گرفته است، عوامل موثر و میزان اهمیت نسبی هر عامل بر به کارگیری سیستم های حسابداری مدیریت استراتژیک مورد سنجش قرار گرفت و اثر بخشی به کارگیری سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان نیز مورد بررسی قرار داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نوع استراتژی بر میزان مشارکت حسابداران مدیریت استراتژیک در تصمیم گیری های سازمانی تاثیر گذار می باشد، اما رابطهی معناداری میان تدوین استراتژی و مشارکت حسابداران مدیریت یافت نشد. در فرضیه دیگر رابطه میان متغیرهای مشارکت حسابدارن مدیریت در تصمیم گیری های استراتژیک، اندازهی سازمان، نوع استراتژی تدوین استراتژی و جهت گیری بازار با به کارگیری سیستم های حسابداری مدیریت استراتژیک مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده تاثیر هر پنج عامل در به کارگیری حسابداری مدیریت استراتژیک بود.همچنین نتایج نشان دهندهی آن می باشد که به کارگیری سیستم های حسابداری مدیریت استراتژیک عملکرد شرکت را ارتقا می دهد (جلالی فریز و همکارش،1390،ص ص11-1).
تحقیقی تحت عنوان “بررسی ارتباط بین معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد منتخب در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران” توسط تهرانی و همکارانش در سال 1390 انجام گردید. نتایج نشان داد که معیار ترینر معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت ها سرمایه گذاری است و معیار سورتینو در این تحقیق جایگاه دوم را در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری به خود اختصاص داد. همچنین نتایج نشان داد که شرکت های سرمایه گذاری ایرانی هر چه بزرگ تر می شوند انحراف معیار از بازده آن ها افزایش می یابد و احتمالاً شرکت های دارای اندازه کوچک تر در ایران از عملکرد بهتری برخوردارند(تهرانی و همکاران،1390 ،ص ص40-19).
تحقیقی تحت عنوان “طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی و اندازه گیری میزان آن در بین شرکت های استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران” توسط حسینی و همکارانش در سال 1391 انجام گردید .یافته های این تحقیق نشان داد که هوشمندی استراتژیک از طریق هوشمندی درون و برون سازمانی اندازه گیری می شود.همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که میزان هوشمندی استراتژیک در سازمان های مورد بررسی در حد متوسط است(حسینی و همکاران،1391 ،ص ص43-21).
2-3-2-1) خلاصه تحقیقات داخلی
در این بخش خلاصه ای از تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با موضوع تحقیق در قالب جدول 2-6 ارائه می گردد :
جدول 2-6 ) خلاصه ای از تحقیقات داخلی ذکر شده
سال
نام محقق (محققان)
عنوان تحقیق (پایان نامه)
یافته ها (نتایج)
1380
میر مهدی سید اصفهانی و حسینعلی شیرازی
ایجاد مقیاس های عملکرد با توجه به تاثیر عوامل محیطی در تصمیم گیری های استراتژیک
نتایج حاکی از تاثیر چهار عامل اساسی برای مقیاس عملکرد ( عملکرد کلی شرکت، بی ثباتی محیطی، عملکرد کل عملیات و مشارکت مدیریت در تصمیمات استراتژیک) بوده است.
1382
حمید خالقی مقدم
و
فرخ برزیده
ارتباط بین رویکردهای مختلف اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها
بین رویکردهای اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود ندارد و انتخاب هر رویکرد جهت اندازه گیری عملکرد شرکت ها منجر به تصمیماتی متفاوت خواهد شد.
1383
علیرضا قاسمی و محمد اقدسی
ارایه مدل اندازه گیری اثربخشی نظام برنامه ریزی استراتژیک بر اساس هوشین کانری
نتایج نشان داد که چشم انداز ، اهداف عالی ، مشارکت کارکنان ، اندازه گیری ، تدوین و اجرای برنامه ها ، نظارت، کنترل و ارزیابی و استراتژیک بودن برنامه های شرکت بر روی ن ظام اندازه گیری برنامه ریزی استراتژیک شرکت تاثیر گذار می باشد.
1384
مرتضی موسی خانی و رقیه حسن زاده
بررسی تأثیر سیستم ارزیابی عملکرد تلفیقی کارکنان در بهبود عملکرد (مطالعه موردی :دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)
نتایج تحقیق وجود رابطه مستقیم بین ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرد را تایید می نماید.
1387
حسن زارعی متین ، مونا جام پر از می ، حمید رضا یزدانی و هانیه سادات بیریایی
بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن
نتایج این تحقیق بیانگر تاثیر استراتژی کسب و کار بر عملکرد سازمانی است.
1388
مهدی یوسفی نژاد عطاری و انیسه نیشابوری
بررسی پیچیدگی اندازه گیری عملکرد مربوط به مدیریت و رهبری
نتایج نشان داد که اندازه گیری عملکرد نمی تواند منجر به رهبری افراد شود بلکه می تواند مدیران را در تصمیم گیری پشتیبانی نماید.
ادامه جدول 2-6 ) خلاصه ای از تحقیقات داخلی ذکر شده
1389
کرم الله دانشفرد ، کاوه وحدانی و عسل آغاز
بررسی نقش پیاده سازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد سازمان
نتایج این تحقیق وجود رابطه میان به کارگیری کارت امتیازی متوازن و بهبود عملکرد سازمان را تایید می نماید.
1390
سید حسین جلالی فریز هندی و غدیر شکیبا
بررسی عوامل تاثیرگذار بر حسابداری مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد شرکت
نتایج این تحقیق نشان داد که نوع استراتژی بر میزان مشارکت حسابداران مدیریت استراتژیک در تصمیم گیری های سازمانی تاثیر گذار می باشد.
1390
رضا تهرانی ، آمنه حصبایی و حامد احمدی نیا
بررسی ارتباط بین معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد منتخب در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
نتایج این تحقیق حاکی از این بود که شرکت های سرمایه گذاری ایرانی هر چه بزرگ تر می شوند انحراف معیار از بازده آن ها افزایش می یابد و احتمالاً شرکت های دارای اندازه کوچک تر در ایران از عملکرد بهتری برخوردارند.
1391
سید یعقوب حسنی ، خداکرم سلیمی فرد ، شهربانو یدالهی
طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی و اندازه گیری میزان آن در بین شرکت های استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران
نتایج حاکی از آن است که که هوشمندی استراتژیک از طریق هوشمندی درون و برون سازمانی اندازه گیری می شود.
2-3-3 ) تحقیقات خارجی
در این بخش تعدادی از تحقیقات خارجی مرتبوط با موضوع تحقیق ذکر می شود :
هوک و جیمز تحقیقی با عنوان “ارتباط معیارهای کارت امتیازی متوازن به اندازه و عوامل بازار بر عملکرد سازمانی” را در شرکت های تولیدی استرالیا در سال 2000 انجام دادند و به کارگیری معیارهای مرسوم ارزیابی متوازن را در این شرکت ها مورد بررسی قرار دادند. هدف این تحقیق بررسی رابطه به کارگیری ارزیابی متوازن با اندازه سازمان، چرخه عمر محصول، اقتدار بازار و عملکرد سازمانی بود. نتایج تحقیق آنان حاکی از ارتباط مثبت بین کاربرد معیارهای مرسوم ارزیابی متوازن و عملکرد بهتر بود. گرچه بر اساس تحقیق آنان، معیارهای عملکرد غیر مالی نقش بیشتری در بهبود شرکت ها داشت (Hoque et al., 2000).
تحقیقی تحت عنوان ” ارتباطات و استرات‍ژی کنترل : مطالعه تجربی اثرات کارت امتیازی متوازن ” توسط مالنا و سلتودر سال 2001 انجام شد که در این تحقیق اثربخشی ارزیابی متوازن در انتقال اهداف استراتژیک را مورد ارزیابی قرار دادند. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق آنان، به کارگیری کارت امتیازی متوازن به بهبود عملکرد سازمان های منجر شده است(Malina et al., 2001).
تحقیقی تحت عنوان “مفاهیم عملکرد در اندازه گیری عملکرد استراتژیک در شرکت های خدمات مالی” در شرکت های آمریکایی توسط ایتنر و همکارانش در سال 2003 انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که شرکت هایی که برای اندازه گیری عملکرد خود از مجموعهی گسترده ای از شاخص های مالی و غیر مالی استفاده می کنند، در مقایسه با شرکت های دیگر با استراتژی مشابه رضایت بالاتری از نظام اندازه گیری عملکرد خود دارند و همچنین بازده سهام بالاتری نیز دارند(Ittner et al., 2003).
دیویس و آلبرایت در سال 2004 تحقیقی با موضوع تاثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد شرکت ها در یک بانک آمریکایی انجام دادند. آنان ارزیابی متوازن را در چهار شعبه از بانک پیاده کردند و پس از دو سال نتایج شاخص های این چهار شعبه را با چهار شعبهی دیگر که هنوز برای ارزیابی عملکرد، روش های سنتی را به کار می بردند، مقایسه کردند و دریافتند که بین پیاده سازی و به کارگیری ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد این شعبه ها رابطه معناداری وجود دارد (Davis et al., 2004).
تحقیقی تحت عنوان “استراتژی ، نظام اندازه گیری عملکرد و عملکرد ” توسط دامون و همکارانش در سال 2009 در چین انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق 109 شرکت چینی بودند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که استفاده یکپارچه از اندازه گیری عملکرد به بهبود عملکرد استراتژیک در این شرکت ها منجر می شود. همچنین رابطه مثبتی بین نظام اندازه گیری عملکرد و استراتژی رشد در این تحقیق به اثبات رسید(Damon et al., 2009).
تحقیقی با عنوان “ساختار شرکت ، رقابت و نظام های اندازه گیری عملکرد و آثار مشترک شان بر عملکرد ” توسط لی و جونگ یانگ در سال 2010 در شرکت های پذیرفته شده در بورس تایوان انجام گردید. نتایج نشان داد که ساختار شرکت ها به طور قابل توجهی در طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد تاثیر گذار است. همچنین نتایج نشان داد که این تاثیر بین صنایع مختلف، متغیر می باشد(Chia-Ling et al., 2011).
تحقیقی تحت عنوان “طراحی نظام اندازه گیری عملکرد و تصمیم گیری استراتژیک کاربردی با توجه به نقش ویژگی های اندازه گیری عملکرد” توسط آرتز و همکارانش در سال 2012 در کشور آلمان انجام شده است. این تحقیق بر روی 192 مدیر بازاریابی شاغل در شرکت های آلمانی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین استفاده از سیستم اندازه گیری عملکرد برای تسهیل در تصمیم گیری و کاربردی شدن تصمیمات استراتژیک وجود دارد (Artz et al.,2012).
تحقیقی تحت عنوان “کاربرد نظام اندازه گیری عملکرد استراتژیک ، آیا این سیستم در محیط های پویا کارآیی دارد؟ ” توسط بیزب و مالاگوینو در سال 2012 انجام گردید. این تحقیق به بررسی چگونگی تاثیر سیستم اندازه گیری عملکرد استراتژیک بر عملکرد شرکت از طریق شکل دادن به برنامه های راهبردی و ارائه تصمیمات استراتژیک بر اساس فرآیند های مجدد تدوین استراتژی می پردازد. جامعه آماری این تحقیق 267 شرکت متوسط و بزرگ اسپانیایی بوده است. شواهد نشان دهنده رابطه ای مثبت بین سیستم اندازه گیری عملکرد استراتژیک و عملکرد شرکت ها از طریق تصمیمات استراتژیک بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد این رابطه هنگامی که پویایی محیط خیلی بالا نیست برقرار می باشد(Bisbe et al., 2012).
تحقیقی با عنوان “عدم قطعیت محیط، استراتژی بازرگانی ، نظام اندازه گیره عملکرد و عملکرد شرکت ” توسط باستین و همکارش در سال 2012 انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق مدیران عالی شرکت ها بوده است. نتایج نشان داد که رابطه بین عدم قطعیت محیط، استراتژی کسب و کار و عملکرد غیرمالی شرکت به طور قابل توجه ای مثبت می باشد، این در حالی است که در مورد عملکرد مالی این شرکت ها این رابطه خیلی قابل توجه نیست(Bastian et al., 2011).
2-3-3-1) خلاصه تحقیقات خارجی
در این بخش خلاصه ای از تحقیقات انجام شده خارجی در ارتباط با موضوع تحقیق در قالب جدول 2-7 ارائه می گردد :
جدول 2-7 ) خلاصه ای از تحقیقات خارجی ذکر شده
سال
نام محقق (محققان)
عنوان تحقیق (پایان نامه)
یافته ها (نتایج)
2000
Hogue.Z , James . W
ارتباط معیارهای کارت امتیازی متوازن به اندازه و عوامل بازار بر عملکرد سازمانی
نتایج تحقیق حاکی از ارتباط مثبت بین کاربرد معیارهای مرسوم ارزیابی متوازن و عملکرد بهتر شرکت بود.
2001
Malina.M , Selto .F
ارتباطلات و استرات‍ژی کنترل : مطالعه تجربی اثرات کارت امتیازی متوازن
بر اساس نتایج تحقیق ، به کارگیری کارت امتیازی متوازن به بهبود عملکرد سازمان های منجر شده است.
2003
Ittner.C , David.F. Laker, Taylor Randall
مفاهیم عملکرد در اندازه گیری عملکرد استراتژیک در شرکت های خدمات مالی
نتایج نشان داد که شرکت هایی که برای اندازه گیری عملکرد خود از مجموعهی گسترده ای از شاخص های مالی و غیر مالی استفاده می کنند از رضایت بالاتری از نظام اندازه گیری عملکرد خود دارند و همچنین بازده سهام بالاتری نیز دارند.
2004
Davis.S , Albright.T
تاثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد شرکت ها
نتایج نشان داد که بین پیاده سازی و به کارگیری ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد بانک ها رابطه معناداری وجود دارد.
2009
Damon M.Fleming , Chee W.Chow , Gongmeng Chen
استراتژی ، نظام اندازه گیری عملکرد و عملکرد
نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده یکپارچه از اندازه گیری عملکرد به بهبود عملکرد استراتژیک شرکت ها منجر می شود.
ادامه جدول 2-7 ) خلاصه ای از تحقیقات خارجی ذکر شده
2010
Chia-Ling, Huan-Jung
ساختار شرکت ، رقابت و نظام های اندازه گیری عملکرد و آثار

]]>