مشترکشان بر عملکرد
نتایج نشان داد که ساختار شرکت ها به طور قابل توجهی در طراحی نظام اندازه گیری عملکرد تاثیر گذار است.
2012
Josep Bisbe , Ricardo Malagueno
کاربرد نظام اندازه گیری عملکرد استراتژیک ، آیا این نظام در محیط های پویا کارآیی دارد؟
نتایج این تحقیق نشان داد که بین نظام اندازه گیری عملکرد استراتژیک و و عملکرد شرکت ها از طریق تصمیمات استراتژیک رابطه ای مثبت وجود داشت.
2012
Elvin Bastian , Munawar Muchlish
عدم قطعیت محیط ، استراتژی بازرگانی ، نظام اندازه گیره عملکرد و عملکرد شرکت
نتایج نشان داد که رابطه بین عدم قطعیت محیط ،استراتژی کسب و کار و عملکرد غیرمالی شرکت به طور قابل توجه ای مثبت می باشد.
2012
Martin Arts , Christian Homburg , Thomas Rajab
طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد و تصمیم گیری استراتژیک کاربردی با توجه به نقش ویژگی های اندازه گیری عملکرد
رابطه مثبتی بین استفاده از نظام اندازه گیری عملکرد برای تسهیل در تصمیم گیری و کاربردی شدن تصمیمات استراتژیک وجود دارد.
2-4) خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به مبانی نظری تحقیق در مورد نظام اندازه گیری عملکرد و ابعاد آن پرداخته شد. سپس در بخش دوم موضوع کاربرد تصمیمات استراتژیک بیان شد و در قسمت پایانی این فصل به تحقیق های داخلی و خارجی انجام گرفته در مورد موضوع تحقیق پرداخته شد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1 ) مقدمه
تحقیق علمی ، پیگیری یک روش گام به گام ، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج های معتبر از آن هاست و نتیجهی نهایی این فرآیند کشف واقعیات جدیدی است که کمک می کند تا مشکلات موجود حل شوند(سکاران،1385، ص14). تحقیق عبارت است از بررسی نظام یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی در مورد پدیده ها که روابط احتمالی بین این پدیده ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می شوند(خاکی،1387،ص88).برای نشان دادن مراحل تحقیق علمی، در این فصل ابتدا فرآیند اجرای تحقیق شامل روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه برآوردی ، روش گردآوری اطلاعات و ابزار اندازه گیری اطلاعات توصیف گردیده و در ادامه با اطلاعات به دست آمده مورد آزمون قرار خواهد گرفت و در پایان نیز روش کار و تکنیک های مورد استفاده در تحقیق بیان خواهد شد.
3-2 ) فرآیند اجرای تحقیق
در این تحقیق ابتدا با بررسی منابع نظری تحقیق و بر اساس مسأله بیان شده به روش قیاسی ، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شد. سپس اطلاعات مورد نیاز استخراج و شاخص های مد نظرجمع آوری گردید و سرانجام با استفاده از نرم افزار آماریSPSS جهت تجزیه و تحلیل آماده و در نهایت به آزمون فرضیه ها اقدام گردید.
3-3 ) روش تحقیق
روش تحقیق به کار گرفته شده در این تحقیق از لحاظ اجرا از نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود با یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوال های مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می باشد. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند(خاکی،1387، ص104). مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد. از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر محقق با دیدگاهی فردی، سازمانی، صفتی و نظایر آن(سکاران،1385،ص ص124-123). از طرفی تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که هدف آن تحقیقات بررسی کاربرد عملی دانش ها هستند (سرمد و همکاران،1391،ص34). در تحقیقات کاربردی ، نظریه ها، قانونمندی ها و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می شود برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار برده می شود(خاکی،1378،ص39).
3-4 ) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از عناصری که حداقل در یک صفت مشخص مشترک باشند(خاکی،1387، ص 250).عنصر، چیز یا فردی است که عمل اندازه گیری در مورد آن انجام می شود. به بیان دیگر، جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد(سکاران ،1385، ص294). به منظور کاربرد یک روش نمونه گیری لازم است جمعیتی که بنا است نمونه از میان آن ها انتخاب شود(که جمعیت هدف،جامعه آماری یا چهارچوب نمونه گیری نیز نامیده می شود) تعریف گردد.معمولاً در هر تحقیق، جامعه آماری مورد بررسی یک جامعه آماری است که محقق مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحد های آن به مطالعه بپردازد.
جامعه مورد بررسی ما در این تحقیق، کلیه شرکت هایی است که عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشند که از مدیران این شرکت ها جهت ارائه اطلاعات یاری گرفته شده است. از آن جا که تحقیق پیرامون تمامی اعضا جامعه زمان بر بود و از نظر هزینه نیز مقرون به صرفه نیست، محقق ناچار است اقدام به نمونه گیری نماید. نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد. به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد(آذر ومومنی،1390،ص82). نمونه گیری، فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد(سکاران،1385، ص296).
روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری تصادفی می باشد که تعداد 82 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند و پرسشنامه بی ن مدیران این تعداد شرکت توزیع گردید.برای محاسبه حجم نمونه در این تحقیق ، از آنجایی که جامعه آماری محدود می باشد ، از فرمول زیر استفاده شده است :

82 = 2(260/0)2(96/1) + (1-362)2(05/0) ÷ 2(260/0) 2(96/1)(362)n =
n = حجم نمونه
= اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
= میزان خطا
= واریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)
= حجم جامعه
3-5 ) روش ها و ابزار گردآوری داده ها
تحقیقات علمی بر اساس انواع روش های گردآوری داده ها در دو دسته کتابخانه ای (مطالعه کتاب ها ، مقالات ، پایان نامه ها، جستجو در سایت های اینترنتی و ..) و میدانی (مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه) طبقه بندی می شوند.اطلاعات را می توان به روش های گوناگون ، در مکان های مختلف و از انواع منابع گرد آوری کرد. در این تحقیق به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از روش میدانی استفاده گردیده است . یکی از روش های بسیار متداول در گرد آوری اطلاعات میدانی ، ابزار پرسشنامه ای است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکان پذیر می سازد. پرسشنامه، مجموعه ای است از سوالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده جواب های خود را بر آن درج می کند. به هنگامی که محقق دقیقاً می داند در پی چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازه گیری کند، پرسشنامه ابزار کارآمدی برای گردآوری اطلاعات به شمار می رود(سکاران ،1385،ص260).
در این تحقیق ابزاری که با آن سنجش و اندازه گیری متغیر های مورد نظر انجام شده، پرسشنامه با پرسش های بسته است که بین مدیران عالی شرکت ها توزیع گردیده و نظرشان نسبت به متغیرها سنجیده می شود. مخاطبان این پرسشنامه ها مدیران عالی و ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. اطلاعات پس از جمع آوری پرسشنامه کد بندی و وارد نرم افزار گردید و از طریق نرم افزار آماری SPSS ابتدا به توصیف متغیرها پرداخته شد و سپس با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره که در این فصل تشریح خواهد گردید مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار می گیرند.
3-5-1 ) معرفی ساختار پرسشنامه و نحوه طراحی پرسش های آن
پرسشنامه این تحقیق دارای پرسش هایی بسته با طیف 5 فاصله ای لیکرت طرح ریزی گردیده است. این پرسشنامه در پیوست شماره 1 آورده شده است.
جدول 3-1) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه
طیف کلی
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
ارزش عددی
5
4
3
2
1
پرسشنامه تحقیق شامل دو بخش پرسش های عمومی و اختصاصی است. بخش اول به جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی پاسخگویان پرداخته است. این بخش از چهار پرسش تشکیل شده است که در مورد جنسیت، میزان تحصیلات، سن پاسخگویان و همچنین مدت فعالیت شرکت پرسش صورت می گیرد. بخش دوم این پرسشنامه شامل 30 پرسش می باشد که مربوط به متغیرهای تحقیق می باشد .در کل این پرسشنامه حاصل مطالعات و راهنمایی استاد راهنما و متخصصان امر می باشد که سهم هر یک از متغیرها و مولفه های آن به شرح جدول(3-2) می باشد:
جدول 3-2) توزیع سوال های پرسشنامه
متغیرهای مورد بررسی
پرسش ها در پرسشنامه
تعداد پرسش ها
کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک
8و7و6و5و4و3و2و1
8
ویژگی های اندازه گیری عملکرد (تسهیل در تصمیم گیری – قابلیت پاسخگویی)
18و17و16و15و14و13و12و11و10و9
10
قابلیت اطمینان
22و21و20و19
4
کاربرد خاص
26و25و24و23
4
نوع استراتژی
30و29و28و27
4
اندازه شرکت
سوال 5 عمومی
1
پس از تهیه و تدوین پرسشنامه ، تلاش های لازم جهت تعیین روایی و پاپایی پرسشنامه انجام گرفته است.
3-6) روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری
پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه گیری و به کارگیری آن ها در مرحله اصلی جمع آوری داده ها ضرورت دارد که محقق از طریق علمی ، اطمینان لازم را نسبت به روا بودن به کارگیری ابزار مورد نظر و یا پایا بودن آن را پیدا کند، در واقع روایی و پایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزار سنجش از جمله پرسشنامه باید داشته باشد.
3-6-1 ) روایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی این که هم داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم این که بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد(حافظ نیا،1388، ص155). روش های مختلفی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد که یکی از آن ها پرسش از متخصصان و خبرگان است (سرمد و همکاران،1391، ص171). در تحقیق حاضر برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی به روش دلفی استفاده شده است. به کارگیری روش دلفی عمدتاً با هدف کشف ایده‌ های خلاقانه و قابل اطمینان و یا تهیه اطلاعاتی مناسب به منظور تصمیم گیری است. روش دلفی، فرآیندی ساختار یافته برای جمع آوری و طبقه بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامه‌هایی در بین این افراد و بازخورد کنترل شده پاسخ‌ها و نظرات دریافتی صورت می‌گیرد(Adler and Ziglio, 1996). به این منظور پرسشنامه پس از بررسی و روایی سنجی به کمک متخصصین به منظور جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
3-6-2 ) پایایی پرسشنامه
پایایی ابزار که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از این که اگر یک وسیلهی اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود، به بیان دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد(حافظ نیا،1388، ص155). می توان گفت پایایی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست می دهد. به منظور تعیین قابلیت اعتماد و ابزار اندازه گیری روش های مختلف و متعددی وجود دارد که یکی از آن ها سنجش سازگاری درونی آن است.سازگاری درونی ابزار اندازه گیری می تواند با ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شود(Peterson,1994,pp381-391).
اندازه این ضریب پایایی معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است. در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرونباخ را می توان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد(سکاران،1385، ص229). در این روش اگر ضریب آلفا کمتر از 60 % باشد معمولاً اعتبار آن ضعیف تلقی می شود، دامنه 70 % قابل قبول و بیش از 80 % خوب تلقی می گردد(خاکی،1387،ص ص 385- 245).
برای محاسبه ضریب پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ پرسشنامه قبل از اجرای نهایی بین 30 نفر از جامعه آماری توزیع شده است و ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزارSPSS محاسبه شد. از فرمول زیر برای محاسبه این ضریب استفاده شده است :
: تعداد بخش های پرسش های پرسشنامه
واریانس کل آزمون
: واریانس بخش جی ام آزمون
همان طور که بیان شد در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید . به این ترتیب که بعد از توزیع 30 پرسشنامه به عنوان آزمون ابتدایی ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. که مقدار محاسبه شده مربوط به هر متغیر در جدول(3-3) آمده است.
جدول 3-3) ضریب پایایی سوالات پرسشنامه
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک
831/0
8
ویژگی های اندازه گیری عملکرد
778/0
10
قابلیت اطمینان
738/0
4
کاربرد خاص
814/0
4
نوع استراتژی
722/0
4

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *