تعريف ضمانت نامه

ضمانت نامه بانكي نوشته ايست معتبر و مستند كه ضمن آن، بانك صادر كننده ضمانت نامه به صورت بدون قيد و شرط، تعهد مي كند كه هر گاه متقاضي صدور ضمانت نامه از ايفاي تعهد خود در مقابل طرف قرار داد معامله امتناع ورزد، بانك، وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانت نامه را به درخواست و مطالبه متعهدله به او بپردازد.

موضوع تعهد ممكن است پرداخت وجه از طرف مديون در وجه داين باشد يا انجام عملي از طرف متعهد به نفع متعهد له حسب قرارداد.

در حال حاضر، طبق رديف 15 ماده 2 قانون عمليات بانكي بدون ربا، صدور تأييد و قبول ضمانت نامه ارزي و ريالي براي مشتريان جزو وظايف نظام بانكي كشور مي باشد(پیروز فر،1380).

2-4.تعريف اعتبار اسنادي

اعتبار اسنادي نيز نوعي ضمانت نامه بانكي است. در تعريف آن گفته شده است:

“اعتبار اسنادي عبارت از التزام صادر كننده اعتبار، كه معمولاً يك بانك است و به صورت اعتبار به تقاضاي مشتري بانك گشايش مي شود و بانك را مكلّف مي سازد به شرط رعايت شرايط مقرّر در اعتبار اسنادي از جانب ذي نفع، وجه مذكور در اعتبار اسنادي را به ذي نفع يا به حواله كرد وي پرداخت كند”.(کاشانی،1385)

2-5.وجه تسمه

نوشته موصوف از ابتدا «ضمانت نامه» ناميده شده است و با توجه به آيين نامه صدور ضمانت نامه، مصوب شوراي پول و اعتبار در مواد 1 و 7 آن كلمات مضمون عنه و مضمون له بكار برده شده است كه وجه تسميه نوشته بانك مشخص و معلوم مي شود. در نتيجه، از لحاظ انطباق عمل بان با ضوابط قانوني، عقد ضمان را در اين مورد ساري و جاري دانسته اند. با اين ترتيب، بانك را «ضامن»، متقاضي ضمانت و به عبارت ديگر، متعهد را «مضمون عنه» و متعهد له را «مضمون له» مي نامند.

البته تطبيق يا عدم تطبيق مسأله با عقد ضمان بحث ديگري دارد كه در جاي خود اجمالاً توضيح داده خواهد شد.

لازم به ذكر است كه در متن چهار فقره ضمانت نامه (شركت در مناقصه ـ انجام تعهدات ـ پيش پرداخت ـ استرداد كور وجه الضمان ) كه در تاريخ 27/7/73 از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك ها ابلاغ شده، در عين حال كه كماكان كلمه «ضمانت نامه» بكارگرفته شده، لكن مقرر شده است كه نام شركت پيمانكار (مضمون عنه) و نام دستگاه اجرايي (مضمون له) در متن ضمانت نامه نوشته شد(پیروز فر،1380).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها