پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه۹۳- قسمت ۱۱

پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه۹۳- قسمت ۱۱

 • عظیم زاده وهمکاران (۱۳۸۹). به تعیین ارتباط بین رفتارشهروندی سازمانی و شخصیت و نقش تعدیل کننده متغیرهای دموگرافیک کارکنان سازمان ورزش شهرداری پرداختند. یافته ها نشان دهنده رابطه رفتار شهروندی با شخصیت بود. همچنین، بین رفتار شهروندی و متغیرهای تعدیل کننده سن، سابقه و جنسیت رابطه معنی داری وجود نداشت .

 

 • عیدی وهمکاران (۱۳۹۲ ). بررسی ارتباط هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیون های ورزشی پرداختند. نتایج نشان داد که بین ویژگی های فردی (سن، جنسیت)، هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود داشت. همچنین، نتایج رگرسیون نشان داد که سه عامل سن، تعهد سازمانی و جنسیت قوی ترین پیش بینی کننده رفتار شهروندی بودند که ۴۲/۰ واریانس رفتار شهروندی کارکنان را تبیین کردند.
 • تصویر توضیحی برای هوش هیجانی

 

 • هادیزاده مقدم و همکاران (۱۳۸۷) در بررسی تأثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با لحاظ کردن نقش تعهد عاطفی نتیجه گرفتند که، از ابعاد هوش عاطفی، خود مدیریتی و مدیریت روابط، با تأثیرگذاری بر تعهد عاطفی طبق مدل تحلیل مسیر، بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت و معناداری دارند. اما تأثیرگذاری سایر ابعاد هوش عاطفی، ازجمله خودآگاهی وآگاهی اجتماعی از طریق تعهد عاطفی بر رفتار شهروندی مورد تأیید قرار نگرفت.
 • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 • همتی نژاد وهمکاران (۱۳۹۱). به بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراکشده با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران بود. روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی و از نظر روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارشناسان آکادمی بودند. تجزیه وتحلیل نتایج حاکی از آن بود که رابطه مثبت و معناداری بین حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن به جز بعد جوانمردی بود.

 

 • یوسفی وهمکاران (۱۳۹۲) به بررسی ارتباط هوش هیجانی و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی در اداره ورزش و جوانان شهر کرمانشاه پرداختند. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی کارکنان ارتباط معناداری وجود داشت. از بین ویژگی های فردی فقط سن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود داشت. همچنین، نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای سن، خودآگاهی و مهارت های اجتماعی قوی ترین پیش بینی کننده رفتار شهروندی بودند که در نهایت ۴۸ درصد واریانس رفتار شهروندی کارکنان را تبیین کردند.
 • نتیجه تصویری برای موضوع هوش

 

 • عیدی وهمکاران (۱۳۹۱) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین هوش هیجانی اعضای هیئت علمی با اثر بخشی دانشکده های تربیت بدنی دولتی تهران پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی اعضای هیئت علمی و اثر بخشی دانشکده های تربیت بدنی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 • کریمی وهمکاران (۱۳۹۱). به بررسی رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان پرداختند. نتایج نشان داد از بین مؤلفه های هوش هیجانی، خودآگاهی، خودانگیزی، همدلی و مهارت های اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی دبیران رابطه مثبت داشتند. بین نظرات دبیران در مورد هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، سابقه خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد جز اینکه دبیران با سابقه خدمت بیش از ۲۰ سال هوش هیجانی خود را بیشتر برآورد کردند.

 

 • ایرجی نقندر وهمکاران (۱۳۹۲) با بررسی ارتباط درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران به این نتیجه دست یافتند که بین درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطۀ مثبت و معناداری وجود داشت و بین مولفه­های نوع دوستی، ادب و ملاحضه، رفتار مدنی، جوانمردی با درک حمایت سازمانی نیز ارتباط مثبت وجود داشتند.

 

 • فلاحی، رستمی (۱۳۹۱) در بررسی نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی به این نتایج دست یافتند که نتایج بیانگر آن بودند که رابطۀ مثبت و معناداری بین دو متغیر یاد شده وجود دارد و حتی با کنترل متغیرهای سن، جنس و تحصیلات معلمان، فاکتور هوش هیجانی قادر است با قدرت بالای و همچنین، رابطۀ مجزای هوش اثربخشی تدریس معلمان را پیش بینی نماید.

 

 • یارمحمدی منفرد وهمکاران (۱۳۹۱) با بررسی رابطه بین هوش هیجانی و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی زنجان نشان دادند که ارتباط مثبت و معناداری بین دو متغیر وجود داشت و ارزیابی هیجان­ها و خودتنظیمی پیش بینی کننده مهم رفتار شهروندی معلمان تربیت بدنی بودند.

 

 • دوین (۱۳۸۴) در پژوهشی به بررسی رابطه بین هوش هیجانی با راهبرد های مدیرت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور پرداخت نتایج پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و انتخاب راهبرد کنترل همبستگی معنی دار وجود دارد، بین هوش هیجانی و انتخاب راهبرد راه حل گرایی همبستگی معنی دار ومثبت مشاهده شد و بین هوش هیجانی و راهبرد عدم مقابله هیچگونه همبستگی و مشاهده نشد.

 

 • سید حسینی وهمکاران (۱۳۹۰) با مقایسه سلامت روانی، کیفیت زندگی و هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی استان کرمانشاه نتایج نشان دادند که تفاوت معناداری بین کیفیت زندگی و ابعاد آن و سلامت روانی و ابعاد آن در معلمان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی وجود داشت. همچنین تفاوت معناداری بین هوش هیجانی و ابعاد آن در معلمان تربیت بدنی و بدنی و غیرتربیت بدنی مشاهده شد.
 • نتیجه تصویری درباره سلامت روانی

 

 • یوسفی (۱۳۸۵) در پژوهشی به بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی در دانشجویان پرداخت نتایج پژوهش وی نشان داد که هوش هیجانی با مهارت های ارتباطی رابطه مثبت و معنی داری دارد، همچنین یافته ها نشان داد که تفاوت جنسی در هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی معنی دار نیستند.

 

 • زارعی متین وهمکاران، (۱۳۸۵) شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی پرداخت، نتایج پژوهش نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 

 • عباسپور (۱۳۸۵) در پژوهشی به بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی بر رفتار های شهروندی سازمانی پرداخت نتایج نشان داد که بین اقدام قدردانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد و بین عدالت رویه ای و عدالت توزیعی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد اما بین توانمند سازی و رفتار شهروندی رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

۲-۲۲- پیشینه خارجی پژوهش:

 

 

  • کارسون[۱۲۰] ( ۱۹۹۸) تعهد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی را بررسی کردند و در نهایت، به این نتیجه رسیدند که رابطه ای مثبت بین هوش هیجانی و تعهد شغلی وجود دارد، اما بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه وجود نداشت. همچنین، بین دو نوع تعهد شغلی و سازمانی با رفتار شهروندی رابطه وجودداشت.

 

  • اسپکتور و فوکس[۱۲۱] ( ۲۰۰۲) رفتار داوطلبانه (رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد شهروندی) را بررسی کردند. نتایج نشان دادند که هیجان نقش مرکزی در رفتارهای داوطلبانه دارد و با دستکاری هیجان می توان رفتارهای کاری داوطلبانه را افزایش و کاهش داد.

 

  • سامچ و رون [۱۲۲] ( ۲۰۰۷) در بررسی رابطه بین ادراک از حمایت سرپرستان و جمع گرایی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود داشت. رفتار شهروندی سازمانی با خلق منفی رابطه معکوس داشت اما با خلق مثبت رابطه ای نداشت. جمع گرایی بهترین پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی در این پژوهش بود.

 

  • مداسیر و سینگ[۱۲۳] ( ۲۰۰۸) به بررسی هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی را بررسی نمودند. نتایج نشان دادند که هوش هیجانی مدیران با وجدان،فضیلت مدنی و نوع دوستی زیردستان رابطه مثبت داشت، اما بین هوش هیجانی و رهبری تحولی رابطه وجود نداشت. نتایج رگرسیون نشان دادند که هوش هیجانی مدیران دو بعد رفتار شهروندی سازمانی یعنی وجدان و نوع دوستی را پیش بینی می کند.

 

  • هانس و همکاران [۱۲۴] (۲۰۱۳) به مقایسه هوش هیجانی معلمان شهر مسقط در عمان پرداخت. نتایج نشان داد که معلمان این شهر دارای سطح مناسبی از هوش هیجانی بودند و دو عامل خودآگاهی و خود انگیزشی مهم ترین عامل­های تبین کننده هوش هیجانی بودند.

 

  • ایلگین و همکاران [۱۲۵] ( ۲۰۰۹)شهروندی سازمانی با اثر تعدیلی جنسیت در این رابطه نتیجه گرفتند که هوش هیجانی با تمامی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم دارد. جنسیت روی هوش هیجانی تأثیری نداشت، امارابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی را به جز بعد استفاده از هیجانات را تعدیل نمود.

 

  • گولریوز، گانی، میسکی آیدین، آسان[۱۲۶](۲۰۰۸) در پژوهشی که هدف آن تأثیر هوش هیجانی و ابعادآن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران بود ، دریافتند هوش هیجانی به گونه ی شایان توجهی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی مرتبط می شود.

 

  • لردنگلو[۱۲۷] (۲۰۰۸)در پژوهشی که هدف آن ارزیابی روابط بین هوش هیجانی ، کارایی مدیریت و تعهد رضایت شغلی در آموزش و پرورش بود ، نتایج حاکی از آن بودند که هوش هیجانی بر تعهد و رضایت کارایی معلمان تأثیری مثبت دارد.

 

  • یلماز و کوک بوک بوقلو [۱۲۸](۲۰۰۸)، در پژوهشی تحت عنوان رفتار شهروندی و تعهد سازمانی در مدارس پایه ابتدایی در ترکیه، ساختار رفتار شهروندی سازمانی و رابطه آن را با تعهد سازمانی مدارس ابتدایی در بین ۲۲۵ معلم انجام دادند. نتایج حاکی از این بود که معلم ها نگاه مثبتی به تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دارند و بین این دو رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 

  • اپلاتکا [۱۲۹] (۹ ٢٠٠ ) بیان کرد که اهمیت رفتار شهروندی سازمانی در سازمان­های مختلف غیر قابل انکار است، اما هنگامی که صحبت از مدارس می­ شود، نگاه ها به آن موشکافانه­تر و حساس­تر می­ شود، چرا که نقش مدارس در تربیت نیروی انسانی آینده و توسعۀ همه جانبه کشورها، دلیل غیر قابل انکار بر لزوم بهرهمندی از معلمان برخوردار از رفتار شهروندی سازمانی می­باشد.

 

  • آتیکا موداسیر[۱۳۰] (۲۰۰۸)، به برسی رابطه هوش هیجانی با رهبری انتقالی و رفتار شهروندی سازمانی پرداختند. در این مطالعه ۱۱۴ نفر از مدیران و ناظران آنها بکار گرفته شدند. نتایج نشان داد که هوش هیجانی رهبران رابطه مثبت و معنی داری با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی آنان دارد. همچنین دو بعد مشارکت و نوع دوستی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی متاثر هوش هیجانی رهبران می باشد.

 

  • ابراهم کارملی و یوسمن[۱۳۱] (۲۰۰۶) در پژوهشی به بررسی رابطه بین هوش هیجانی، انجام وظیفه و رفتار شهروندی سازمانی در بین ۲۵۰ کارمند در چند سازمان پرداختند. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین هوش هیجانی و پیامد های کاری کارکنان وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی و دو بعد از رفتار شهروندی سازمانی ( نوع دوستی، مشارکت) ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

 • هارمر[۱۳۲](۲۰۰۷) در پژوهشی به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و معنویت با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان استرالیایی پرداخت. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی و معنویت با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد.

 

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
مقدمه
در این فصل، مراحل اجرای پژوهش بررسی شده است. موضوعات این فصل شامل روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، متغیرهای تحقیق، ابزار تحقیق، روش توزیع پرسشنامه و جمع­ آوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل آماری است.
۳-۱- روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد.

 

۳-۲- جامعه آماری تحقیق

 

جامعه آماری این تحقیق همه دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه بودند که تعداد آنها برابر گزارش دریافتی از کارگزینی آموزش و پرورش شهر کرمانشاه، برابر ۴۱۸ نفر بود.

 

۳-۳- نمونه آماری

 

 

با توجه به حجم نمونه های تحقیق یعنی دبیران تربیت بدنی و با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان، تعداد ۲۲۰ نفر از معلمان به عنوان نمونه انتخاب و پس از توزیع پرسشنامه ­ها به روش نمونه گیری خوشه ای که شهر کرمانشاه بر اساس منطقه آموزش و پرورش به سه منطقه تقسیم و متناسب با مناطق پرسشنامه توزیع و در نهایت ۲۱۰ پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد.

 

 

۳-۴-متغیرهای تحقیق

 

متغیر به ویژگی‌هایی اطلاق می‌شود که می‌توان آن را مشاهده یا اندازه‌گیری کرد. متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش برعهده دارد به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل متغیر مستقل و وابسته می‌باشد. در تحقیقات از نوع همبستگی به جای متغیر مستقل از اصطلاح متغیر پیش‌بین و به جای متغیر وابسته از اصطلاح متغیرملاک استفاده می‌گردد (خاکی، ۱۳۷۸). لذا در این تحقیق متغیرهای پیش‌بین، هوش هیجانی (خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیختگی، همدلی، مهارت‌های اجتماعی) و ویژگی های فردی و متغیر ملاک رفتار شهروندی سازمانی در دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه می باشد.

 

۳-۵- ابزارهای اندازه‌گیری تحقیق

 

در این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق، و ماهیت آن، مناسب ترین روش برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز ، استفاده از تکمیل پرسشنامه بود. بدین منظور از دو نوع پرسشنامه استاندارد استفاده گردید.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 • پرسشنامه‌ هوش هیجانی سیبریا شرینگ[۱۳۳]

 

آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ (۱۹۹۸)، یکی از ابزارهای مورد استفاده می‌باشد که در قالب مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت تنظیم شده است. فرم اصلی این آزمون دارای ۷۰ سؤال است و از دو قسمت تشکیل شده، قسمت اول دارای ۴۰ سؤال و قسمت دوم دارای ۳۰ سؤال می‌باشد. در قسمت اول، هر سؤال حاکی از یک موقعیت زندگی می‌باشد، آزمودنی باید خود را در آن موقعیت قرار دهد و یکی از گزینه‌ها را که با حالات روحی روانی سازگاری بیشتری دارد انتخاب کند. در قسمت دوم در ابتدای هر سؤال یک داستان ساختگی عاطفی آورده شده است و از آزمودنی خواسته می‌شود تا پاسخ خود را با توجه به داستان، انتخاب کند. لازم به ذکر است که این آزمون توسط منصوری(۱۳۸۰) هنجاریابی شده ولی از قسمت دوم این آزمون به علت عدم همخوانی آن با فرهنگ ما استفاده نشده است. در اجرای مقدماتی این آزمون، از قسمت اول که شامل ۴۰ سؤال بود استفاده شده که تعداد هفت سؤال به علت همبستگی کم با نمره کل آزمون حذف شده‌اند. سؤالاتی را که برای اجرای نهایی در نظر گرفته شده‌اند ۳۳ سؤال است. میزان همسانی آزمون ۳۳ سؤالی، در اجرای مقدماتی، به روش آلفای کرونباخ ۸۰/۰ بوده است. سؤالات این آزمون مربوط به ابعاد هوش هیجانی است که نمره هر کدام از آنها جداگانه محاسبه گردید. این مؤلفه‌ها عبارتند از، خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیختگی، همدلی و مهارت‌های اجتماعی می‌باشد. هر آزمودنی شش نمره جداگانه دریافت می‌کند که پنج نمره آن مربوط به هر کدام از مؤلفه‌ها و یک نمره به صورت کل می‌باشد. شماره سؤالات مربوط به هر یک از ابعاد هوش هیجانی در جدول شماره ( ۳-۲) آورده شده است. در بعضی از سؤالات چنانچه آزمودنی گزینه اول را انتخاب کند، امتیاز (۱) و چنانچه گزینه پنج را انتخاب کند امتیاز (۵) می‌گیرد و برعکس، اگر آزمودنی در سؤالات ۱، ۹، ۱۲، ۲۰، ۱۴، ۱۳، ۳۱، ۳۳، ۱۸، ۲۲، ۲۸ گزینه الف را انتخاب کند، امتیاز (۵) می‌گیرد و چنانچه گزینه ب، ج، د، ه‍ را انتخاب کند، به ترتیب نمره کمتر می‌گیرد. نمره‌گذاری سؤالات دیگر برعکس می‌باشد دامنه نمرات این پرسشنامه از ۳۳ تا ۱۶۵بوده است (منصوری، ۱۳۸۰).
جدول (۳-۱) شماره هر یک از سؤالات در ابعاد هوش هیجانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*