……………………………………………………………………………………….37
2-12-1-نظریه فمینیستی………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-12-2-نظریه فروید………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-12-3-نظریه اریک فروم………………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-12-4-نظریه فرانکل……………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-12-5-نظریه مزلو…………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-12-6-نظریه پرلز ………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
2-12-7-نظریه هورنای ……………………………………………………………………………………………………………………………………42
2-12-8-نظریه رشدشناختی …………………………………………………………………………………………………………………………..43
2-12-9-نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………43
2-12-10-دیدگاه اسلام …………………………………………………………………………………………………………………………………..44
2-12-11-نظریه وابس……………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-12-12-دیدگاه اریکسون………………………………………………………………………………………………………………………………46
2-12-13-دیدگاه آلفرد آدلر…………………………………………………………………………………………………………………………….46
2-12-14-نظریه میشل ……………………………………………………………………………………………………………………………………47
2-12-15-نظریه سربین……………………………………………………………………………………………………………………………………47
2-13-عوامل موثر بر نارضایتی جنسی در زندگی زناشویی……………………………………………………………………………..48
2-14-ارتباط ومهارتهای ارتباطی……………………………………………………………………………………………………………………..51
2-15-انواع ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
2-16-محتوی کلام (موضوع گفتگو)……………………………………………………………………………………………………………….53
2-17-موانع ارتباط مؤثر………………………………………………………………………………………………………………………………….53
2-18-مفاهیم نظری ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………54
2-19-مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………55
2-20-مهارتهای ارتباطی ورضایت زناشویی…………………………………………………………………………………………………..57
2-21-پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………..61
2-22-فر ضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………66
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………70
3-2-جامعه ونمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-2-1-جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-2-2-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-3-داده های جمعیت شناختی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….71
3-4-ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
3-4-1-پرسشنامه رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………………………………..73
3-4-2-پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ………………………………………………………………………………………73
3-4-3-مقیاس مهارتهای ارتباطی………………………………………………………………………………………………………………..74
3-4-4-پایایی مقیاس مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………….75
3-4-5-پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی ……………………………………………………………………………………………..75
3-4-6-پایایی پرسشنامه چندوجهی جنسی ………………………………………………………………………………………………76
3-5-نحوه اجرا:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-6-تجزیه وتحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………77
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….79
4-2 – ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………..81
4-3- بررسی یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………84
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
5-2-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..100
5-3 جمع بندی و نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………….113
5-4-محدودیات………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
5-5-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….114
پیوست ها
پیوست-الف: پرسشنامه مهارتهای ارتباطی………………………………………………………………………………………………..117
پیوست-ب: پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ …………………………………………………………………………………………121
پیوست-ج: پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی……………………………………………………………………………………125

منابع
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….135
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………145
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..149

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات ………………………..71
جدول 3-2: فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان بر اساس شغل …………………………………………..71
جدول 3-3: فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان بر اساس تعداد فرزندان …………………………….72

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 3-4- توصیف سن و مدت زمان ازدواج پاسخگویان ………………………………………………………………..72
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد مهارتهای ارتباطی ……………………………………………………………..79
جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد مسائل جنسی ……………………………………………………………………80
جدول 4-3: میانگین و انحراف استاندارد رضایت زناشویی ………………………………………………………………..81
جدول 4-4: ماتریس همبستگی متغیرهای مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی ……………………….82
جدول 4-5: ماتریس همبستگی متغیرهای مسائل جنسی با رضایت زناشویی …………………………………83
جدول4-6 . رگرسیون خطی ساده رضایت زناشویی روی مهارت های ارتباطی زنان متأهل ………………84
جدول 4-7: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش‌بینی نمره‌ی کلی رضایت زناشویی از روی
مهارتهای ارتباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………….85
جدول 4-8: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش‌بینی بُعد رضایت زناشویی از روی مهارتهای
ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86
جدول 4-9: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش‌بینی بُعد ارتباطات از روی مهارتهای ارتباطی ……87
جدول 4-10: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش‌بینی بُعد حل تعارض از روی مهارتهای
ارتباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
جدول 4-11: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش‌بینی بُعد تحریف آرمانی از روی مهارتهای
ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
جدول 4-12: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش‌بینی نمره‌ی کلی رضایت زناشویی از روی مسائل جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
جدول 4-13: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش‌بینی بُعد رضایت زناشویی از روی مسائل
جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
جدول 4-14: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش‌بینی بُعد ارتباطات از روی مسائل جنسی ………..93
جدول 4-15: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش‌بینی بُعد حل تعارض از روی مسائل جنسی ……94
جدول 4-16: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش‌بینی بُعد تحریف آرمانی از روی مسائل جنسی .95
جدول 4-17: رگرسیون قدم به قدم برای پیش‌بینی رضایت زناشویی از روی مهارتهای ارتباطی و مسائل جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………96
رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی
در زنان متأهل شهر گچساران
به وسیله ی: مرضیه حسینی
چکیده
این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین مولفه های جنسی و مهارتهای ارتباطی بارضایت زناشویی درزنان متاهل انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع همبستگی جامعه مورد نظر کلیه ی زنان (زنان متاهل) شهرگچساران و تعداد نمونه مورد نظر200 نفراز آنهایی که به مراکز مشاوره مراجعه و تمایل به همکاری داشتند به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل: پرسشنامه رضایت زناشویی، مقیاس مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های بدست آمده به کمک نرم افزارspss نسخه 19 و با روش های آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (مثل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *