نمونه پایان نامه : رضایت شغلی کارکنان

مناسب نیست ( فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات طرح 1
1-1:مقدمه 2
1-2:بیان مسأله 3
1-3: هدف های تحقیق 6

1-4: ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-5: سئوالات تحقیق 9
1-6: فرضیه های پژوهش 9
1-7 قلمرو تحقیق 11
1-7-1 قلمرو موضوعی 11
1-7-2 قلمرو زمانی 11
1-7-3 قلمرو مکانی 11
فصل دوم : پیشینه و ادبیات پژوهش و چارچوب نظری 12
2-1:مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور : 13
2-2: مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور : 25
2-3:نتیجه گیری از تحقیقات پیشین 32
(2-3-1)عوامل سازمانی: 33
(2-3-2)عوامل محیطی: 33
(2-3-3) ماهیت کار : 34
(2-3-4)عوامل فردی: 34
(2-3-5)عوامل اجتماعی: 35
2-4: مبانی نظری پژوهش 37
2-4-1-نظریه های روانشناسی اجتماعی 38
(2-4-1-1) نظریه گروه مرجع 38
(2-4-1-2) نظریه نفوذ اجتماعی 39
2-4-2- نظریات جامعه شناسی 40

(2-4-2-1) نظریه بیگانگی نسبت به کار 40
(2-4-2-2)دید گاه هومنز 43
(2-4-2-3) قفس آهنین ماکس وبر 46
(2-4-2-4) تقسیم کار اجتماعی دورکیم 50
(2-4-2-5)دیدگاه گئورگ زیمل 56
(2-4-2-6) نظریه قشر بندی کارکردی 59
(2-4-2-7) تالکوت پارسونز 61
2-5- جمع بندی نظریه های رضایت شغلی 64
2-6: چارچوب نظری و نظریه های مورد استفاده در این تحقیق 67
2-7 :مدل تحلیل 69
فصل سوم: روش تحقیق 72
3-1:مقدمه 73
3-2:روش تحقیق 74
3-3 :تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 75
(3-3-1) تعریف نظری و عملی متغیر وابسته تحقیق 75
(3-3-2) تعریف نظری و عملی متغیر های مستقل تحقیق 76
3-3-2-1 :کنترل بر کار 76
3-3-2-2:عدالت توزیعی 76
3-3-2-3:انتظارات شغلی 77
3-3-2-4:تعهد سازمانی 77
3-3-2-5: نحوه سرپرستی 78
3-3-2-6: همکاران شغلی 78
3-3-2-7 :متغیرهای شخصی 78
3-4:روش تحلیل داده ها 78

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-5:واحد تحلیل 78
3-6:جمعیت آماری 79
3-7: تعیین حجم نمونه 79
3-8:شیوه نمونه گیری 79
3-9:پایایی 80
3-10: اعتبار 81
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 82
4-1-آمار توصیفی 83
4-2-آزمون فرضیات 111
4-2-1) همبستگی 111
4-2-3 ) رگرسیون 117
4-2-3-1: رگرسیون در کارکنان 119
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها 122
5-1-نتیجه گیری 123
5-2- پیشنهادها 128
5-3- پیشنهادها برای تحقیقات آینده 133
5-4- محدودیت ها و مشکلات تحقیق 134
پرسشنامه 136
منابع 146
فهرست جداول
عنوان صفحه
(جدول4-1-1) :جنسیت افراد مورد مطالعه 83
(جدول 4-1-2): وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه درتحقیق 83
(جدول 4-1-3): میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه در تحقیق 84
(جدول 4-1-4): نوع استخدام افراد مورد مطالعه در تحقیق 84
(جدول 4-1-5): وضعیت استخدامی افراد مورد مطالعه در تحقیق 85
(جدول 4-1-6) :میزان حقوق افراد موردمطالعه در این تحقیق 85
(جدول 4-1-7):وضعیت نوع شغل افراد موردمطالعه در این تحقیق 86
(جدول 4-1-8):نگرش کارکنان مورد مطالعه دراین تحقیق نسبت به ویژگی های کنترل بر کار 87
(جدول 4-1-9):نگرش کارکنان مورد مطالعه دراین تحقیق نسبت به همکاران خود 90
(جدول 4-1-10):نگرش کارکنان مورد مطالعه دراین تحقیق نسبت به سرپرست مستقیم خود 93
(جدول4-1-11): نگرش کارکنان مورد مطالعه دراین تحقیق نسبت به عدالت توزیعی 97
(جدول 4-1-12):نگرش کارکنان مورد مطالعه دراین تحقیق نسبت به تعهد سازمانی شرکت 100
(جدول 4-1-13):نگرش کارکنان مورد مطالعه دراین تحقیق نسبت به انتظارات شغلی 103
(جدول4-1-15):وضعیت رضایت شغلی کارکنان نسبت به سال گذشته 108
(جدول4-1-16):رضایت شغلی کارکنان بر حسب محل خدمت 109
(جدول 4-1-17) :مقایسه نمره میانگین متغیرهای مستقل ورضایت شغلی در روزنامه همشهری 110
جدول 4-2-3-1 : متغیر های وارد شده در رگرسیون چند گانه گام به گام در تحلیل رگرسیون 118
جدول 4-2-3-1-1: نتایج همبستگی بین متغیر ها در تحلیل رگرسیون بین کارکنان 119
جدول 4-2-3-1-2 : نتایج تحلیل واریانس برای بررسی معناداری تحلیل رگرسیون بین 120
جدول 4-2-3-1-3 : نتایج نهایی رگرسیون بین کارکنان 121

فهرست نمودار
عنوان صفحه

نمودار شماره (4-1): نحوه توزیع نمره متغیر های مستقل 110

فصل اول :کلیات طرح

1-1:مقدمه
یکی از مشخص ترین ویژگی های نظام اقتصادی جوامع امروزی ، توسعه تقسیم کار بسیار پیچیده و گوناگون است . به سخن دیگر به تعداد بیشماری مشاغل مختلف ، که افراد در آن تخصص دارند تقسیم می شود ، کار می تواند به عنوان وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش های فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می سازد . شغل یا پیشه ، کاری است که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام می شود.
“حالات روانی فرد هنگام کار کردن ، طیف وسیعی دارد که ممکن است نارضایتی شروع شود و تا غم و افسردگی و حالات شدید عصبی پیش رود و یا برعکس ، با رضایت شغلی شکوفایی استعداد و در نهایت شادمانی در حین کار همراه باشد ، این درجات و مراتب عاطفی مختلف که در حین کار بروز می کند برحسب قالب های اجتماعی و فرهنگی به صور گوناگون ظاهر می شود.کار از نظر اجتماعی در شکفتگی و تحرک تمدن ها و از نظر فردی در تحقق شخصیت فرد و سرنوشت خاص او مؤثر است” ( توسلی،1375 : 13 ) . صرفنظر از این که شغل افراد چه باشد ، آنان نسبت به آن احســــاسات ارزیابی کننده ای دارند . آنان نسبت به مطـــلوبـیت آنـــچه که انجام می دهند نظـــری کلی دارند . خشنودی شغلی به عنوان ابزار ارزشیابی کننده شغل فرد ، بازتاب نیکویی از این احساسات و نگرش ها است که در طی 50 سال اخیر جنبه های مهم از پژوهش های سازمانی ، صنعتی و کار و شغل به شمار می آمده است .
بدون شـک ،شالـوده ثروت هر سـازمانی را کارکـنان آن در قالـب دانـش ها و مهارت ها و انگیزه هایشان تشکیل می دهند. امروزه برخورداری از چنین ثروتی از آن جهت حائز اهمیت است که در آینده منشاء اصلی برتری، در تکنولوژی جدید ریشه نخواهد داشت بلکه تابع ابتکار عمل، خلاقیت ، تعهد و توانمندی نیروی انسانی خواهد بود.
گذر زمان پرشتاب واجتناب ناپذیر است. آنچه دراین میان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد توجه به عامل دیالکتیک فرهنگی است. دیالکتیک فرهنگی به معنی توجه به ریشه ها وسنتهای قومی وبومی ازیک طرف استفاده ازنوآوریها وتکنیک های جدید وجهانی از طرف دیگر است. بریدن ازریشه ها واصالت ها، بی هویتی به دنبال دارد ونتیجه توجه نکردن به تکنیکها ونو آوریها، ارتجاع وعقب ماندگی خواهد بود. اصل دیالکتیک فرهنگی در مجموع حوزه های تخصصی علوم ودر تمام جنبه های زندگی قابل پیاده شدن واجرا است. ومهمترین عامل برای پویایی ورشد به شمار می رود.
متخصصان ،نیروی انسانی را مهمترین وبنیادی ترین سرمایه هر سازمان می دانند که توسعه کارایی وبالندگی آن وابسته به کارکرد شایسته ودرست این نیرو می باشد. مدیریت سازمان برای کارا کردن نیروی انسانی باید راهبردهایی بیندیشد تا بواسطه آن رضایت شغلی بدست آید ومتبلور شود.
انتخاب روزنامه همشهری به دلیل این است که یکی از پرتیراژترین و موثرترین رسانه های کشور است . پژوهش حاضر درپی عوامل موثر برمیزان رضــایت شغلی کامندان روزنامه همشهری که یکی از جلوه های فرهنگ و بهره وری است می باشد تا با شناخت وبه کارگیری هرچه بیشتر این فنون درسازمان به نحو مطلوبتری به اهداف برسیم. و این روزنامه بتواند خودش را با شرایط متغیر محیطی سازگار نماید وبتواند جوی به وجود آورد که با کمک کارکنان که با میل ورغبت بدون اعمال زور است مشکلات سازمان راحل کند .
1-2:بیان مسأله
برنامه پیاده سازی رضایت شغلی دربسیاری از سازمان ها مورد توجه قرار گرفته وبسته به میزان درک وتوانایی مدیران ومشاوران دیگر دربرنامه موجب تأثیراتی درسازمان گردیده است. اما دربسیاری از این برنامه ها علی رغم تلاش فراوان مدیریت موفقیت چندانی به دست نیامده است. شاید بتوان گفت رایج ترین علت شکست این برنامه ها عدم درک صحیح محتوا وعمق پیام دیدگاه رضایت شغلی است. دربسیاری از موارد مدیران رضایت شغلی را ابزاری جهت اصلاح بخشهایی از فعالیت های سازمان خود می دانند. اما نکته اصلی اینست که مسأله رضایت شغلی درحقیقت یک نگرش جدید در مدیریت سازمان است که باید برمبنای این نگرش چارچوب مدیریت سازمان تشکیل گردد. درصورتیکه سازمان ها به این اصل توجه ننمایند تنها به ظواهری از نگرش رضایت شغلی دست خواهند یافت. “عمدتاً این ظواهر نیز به دلیل عدم سازگاری سازمان ،مدیریت سازمان به تدریج به فراموشی سپرده می شودو ره آورد چندانی برای سازمان دربرندارد” (داوودی منفرد،5:1383 )
در سازمان ها یکی از عوامل مهم مؤثر بر بهره وری ، همانا رضایت شغلی بالای نیروی انسانی است ، یعنی اگر رضایت شغلی که یکی از جنبه های مهم زندگی یک فرد است حاصل نگردد ، این عدم رضایت باعث عدم رضایت از کل زندگی و نتیجتاً باعث کاهش بهره وری فرد در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی می شود . پس سازمان ها و نهادها و ادارات در کنار تلاش در جهت افــزایش سطح سواد ، دانش و نیز میزان ســلامت و مهارت های فرد ، باید بسترهای مناسب ترفیع و ارتقاء و نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تشویق و تنبیه را در جهت افزایش رضایــت شغلی کارکنان با چشم انداز افزایــش بهره وری و سر انجام توسعه در دستور کار قرار دهد .
“رضایت شغلی پدیده ای است که از مرز سازمان و شرکت فراتر می رود و آثارآن در زندگی خصوصی افراد و خارج از سازمان نیز مشاهده می شود. رضایت شغلی ، شامل مجموع نگرش های مثبت فرد نسبت به شغلش بوده و به معنای دوست داشتن وظایف شغلی و شرایطی است که اشتغال در آن انجام می گیرد. ناگفته پیداست که کارکنان دارای رضایت شغلی بالا، ‌بارورتر هستند،‌ تعهد بیشتری به سازمان دارند ،‌ نگران کیفیت کارشان هستند و ماندگاری بیشتری در شغل خود دارند”(عربخوانی ، 17:1388).
رضایت شغلی پدیده ایست که می تواند شامل رضایت از ماهیت کار ، رضایت از مدیریت ، همکاران ، رضایت از حقوق و مزایا،‌ رضایت از هنجارهای سازمانی،‌ رضایت از شرایط فیزیکی کار ،‌ رضایت ازمیزان امنیت ابزار کار و رضایت از خدمات و امکانات رفاهی باشد .
تحقیقات انجام شده در زمینه رضایتمندی شغلی در ایران حاکی از آن است که عوامل متعددی چون جنسیت، تأهل ،نوع کار، عوامل انگیزشی ، دستمزد و … بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر گذارند. این در حالی است که برخی تحقیــقات بر ارتباط میان رضایت شـــــغلی و بهره وری تأکید دارند (خاکسار هرسینی،137:1378 ). تحقیقات خارجی به خوبی این ارتباط را به تصویر کشده اند. بنابراین، آمار منطقی و قابل اعتمادی که بتوان بر اساس آن میزان رضایتمندی شغلی را در میان کارمندان ادارات و سازمان های مختلف سنجید در دست نمی باشد وگویی اراده ای نیز در میان اغلب مسئولان و مدیران برای سنجش میزان رضایتمندی شاغلان، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت شغلی آنان و به کارگیری راهکارهای افزایش آن وجود ندارد. این موضوع می تواند ذهن هر جامعه شناس حوزه کار و شغل یا سازمان ها را به خود مشغول دارد و به سئوالی برای آغاز تحقیق بدل گردد. بنا بر این ، سنجش میزان رضایت شغلی و برآورد عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در نزد کارکنان روزنامه همشهری برآمده از چنین پیش زمینه ای است.
امروزه موئسسات فرهنگی وخدماتی همچون روزنامه همشهری ،میزان رضایت مشتری را معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند واین روند همچنان در حال افزایش است. همچنین مشتری در رضایت اوچیزی است که به رقابت درسطح جهان برمی گردد. دستیابی به چنین حدی از رضایت شغلی مشتری ممکن نیست مگر درسایه یک سیستم کیفیت مناسب به طوری که مطمئن شویم برای نیازمندی ها وانتظارات همیشه متغیر مشتریان پاسخ دهی مناسبی از طرف سازمان وجود دارد.
کوشش های بهبود سازمان جهت افزایش اثر بخشی سازمان ،حل مشکلات وتطابق با محیط در حال تغییر وپویایی می باشد. بهبود سازمان جهت بهبود منابع انسانی می کوشد تا موقعیت هایی فراهم آورد که افراد موفق باشند وآگاهی ومشارکت ونفوذ دردیگران را افزایش دهند.
اهداف فردی وسازمانی هردو مدنظر بهبود سازمان است. تحول سازمان نوعی پاسخ برای تغییر ونوعی استراتژی پیچیده آموزشی برای تغییر باورها، نگرش ها وارزش ها وساختار سازمان به شمـار می آورد. به طوری که این عوامل بتواند خود را باتکنولوژی ها، بازارها وچالشهای جدید وهمینطور با سرعت تغییر در شرایط ومحیط بهتر تطبیق دهند.
شواهد و مطالعات گوناگون نشان می دهدکه نظام اداری ، مدیریتی موجود ایران پاسخگوی نیازهای متعدد نیست وکارمندان وظایف محوله را به خوبی انجام نمی دهند ، حتی به طور کلی دولت به فکر اصلاح ساختار نظام اداری کشور افتاده است . درکل بهره وری پرسنلی پایین است .ما دراین تحقیق می خواهیم ببینیم که چه عواملی باعث رضایت شغلی کارمندان روزنامه همشهری می شود وبا توجه به اینکه بسیاری از عوامل میزان رضایت شغلی کارکنان مادی است آیا مدیران می توانند کارکنان را درروزنامه همشهری از کار خود راضی کنند؟
بدین سان، متغیر وابسته ایـن تحقیق ( رضایت شغلی ) است که درصـدد بررسی متــــغیرهـای مستقل( عوامل فردی و اجتماعی) مؤثر بر این مسأله هستیم . پس در واقع در پژوهش به دنبال آن هستیم که :چـه عوامل اجتماعی بر مـیزان رضـایت شـغلی کارکنان روزنامه همشهری مؤثر است ؟
1-3: هدف های تحقیق
ارزش محتوایی هر پژوهش ، بستگی به اهداف و مقاصد پژوهنده یا پژوهندگان آن موضوع دارد . مهمتر آن که زمانی یک تحقیق علمی ارزشمند می شود که دست اندرکاران مسائل اجرائی به آن ها توجه کرده و به آن بها و ارزش دهند . در هر روی ، هدف اصلی در این پژوهش ، شناسایی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی کارکنان روزنامه همشهری و به گونه ای غیر مستقیم معرفی و ارائه دستاوردهای این تحقیق به مسئولین امر جهت به کارگیری نتایج آن در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های سازمانی است . ما در این پژوهش به دنبال اهداف دیگری نیز هستیم که در زیر به آنها اشاره می کنیم

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و ویژگی های فردی کارکنان
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان.
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و روابط سرپرست کارکنان
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و انتظارات شغلی کارکنان
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و کنترل بر کار کارکنان
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و عدالت توزیعی (حقوق ومزایا )کارکنان
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و روابط همکاران
1-4: ضرورت و اهمیت تحقیق
مهمترین عنصر تشکیل دهنده هر سازمان، انسان‌هایی هستند که بعنوان نیروهای فعال، موتور محرکه برای دستیابی به اهداف سازمان می‌باشند، بی گمان رضایت شغلی این نیروها نیز مهمترین عامل در چرخه سازوکار سازمان است، چرا که در صورت رضایت افراد از کار خود در جهت تامین نیازها و سلامت روحی و جسمی آن ها، سازمان نیز قادر خواهد بود با پویایی، حرکتی مداوم را به سوی رشد کمال و رسیدن به سطوح بالاتر از بهره‌وری بهینه در جهت اهداف اساسی و وجودی سازمان است. زمانی مدیران می‌توانند به رضایت شغلی افراد توجه کنند، و برنامه‌ریزی درست و دقیق نمایند که اولا: بدانند وضعیت فعلی افراد از حیث رضایت از کار( در ابعاد مختلف) در کجا قرار دارد؟ ثانیا: عوامل تاثیرگذاری بر شکل دهی این وضعیت کدامند؟ ثالثا: در صورت برقراری رضایت کاری افراد تاثیر آن بر روند فعالیت‌های اساسی سازمان چیست؟ دستیابی به شناخت واقعیت موجود ممکن نیست مگر با انجام پژوهشی علمی، دقیق، بی‌طرفانه و متکی بر نظرات و دیدگاه های کارکنان و واقعیات موجود درون سازمانی و برون‌

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *