ویژگی‌های جمعیتی، اقتصادی- اجتماعیدر بین ۴۰۶ نمونه پاسخگویان، از نظر توزیع سنی نمونه ، ۲۹ درصد در گروه ۱۸ تا ۲۴ سال، حدود ۵۵ درصد در گروه سنی ۲۵ تا ۳۱ سال، و حدود ۱۶ درصد در گروه سنی ۳۲ …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,

 متغیر نقش پزشکچنان‌که ارقام مندرج در جدول زیر نشان می‌دهد، نتیجه برآورد پایایی معرف‌های متغیر نقش پزشک، بیانگر آن است که مقدار ضریب آلفا در سطح مطلوبی است (Alpha=0.738)؛ بنابراین گویه‌های این متغیر از پایایی لازم برخوردار است.جدول شماره۳-۲۰ نتایج …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- قسمت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

۸۰۳/۰ پزشک و یا ماما برای سلامتی خودم، به من توصیه اکید کردند تا سزارین داشته باشم. برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید. ۸۰۳/۰ اغلب پزشکان توصیه به انجام سزارین می‌کنند. ۷۲۹/۰ پزشک در …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- قسمت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس فردگرایی را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۶ تا ۳۰ است، نمره بیشتر نشان‌دهنده‌ی فردگرایی بیشتر زنان است و نمره کمتر نشان‌دهنده‌ی فردگرایی کمتر زنان است.۳-۱۱-۱-۱-۶ گزارش تحلیل عامل برای …

دسترسی به منابع مقالات :
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- …
ادامه مطلب »

Background with abstract particles.

درصد تراکمی واریانس تبیین شده ۷۴۵/۴۸ مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس تصویر بدنی را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۵ تا ۲۵ است، زنانی که بیشترین نمره را دریافت می‌کنند به ظاهر خود اهمیت بیشتری …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

۳۹۱/۰ طبق نظر همسرم سزارین می‌کنم. ۰۸۸/۰ درصد واریانس تبیین شده ۴۷۷/۳۲ درصد تراکمی واریانس تبیین شده ۴۷۷/۳۲ مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس هنجار ذهنی را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۱۰تا ۵۰ می‌باشد در …

جستجوی مقالات فارسی –
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس کنترل رفتار درک شده را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۷ تا ۳۵ می‌باشد. نمره‌ی بیشتر، کنترل رفتاری بیشتری را نشان می‌دهد و نمره‌ی کمتر، کنترل رفتاری کمتر را نشان …

سایت مقالات فارسی –
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,
Abstract background particles.

درصد تراکمی واریانس تبیین شده ۳۷۸/۲۶ مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس نگرش را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۱۰ تا ۵۰ می‌باشد. بدین معنا که اگر فردی نمره‌ی ۱۰ را کسب کرده باشد دارای نگرش منفی …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:
Color Chart On The Table

متغیر کمی ۲۱ نقش پزشک (مقیاس) متغیر کمی چنانچه ملاحظه می‌شود، بر اساس پرسش‌نامه مورد مطالعه، متغیرهای این جدول در هر چهار سطح اندازه‌گیری: اسمی، ترتیبی، فاصله‌ای و نسبی بررسی شده‌اند و مقیاس‌ها نیز متغیرهای کمی هستند که مقدار می‌گیرند.۳-۱۰ …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

این متغیر نیز با طیف لیکرت سنجیده می‌شود، با گزینه‌های که با کاملاً موافقم شروع می‌شود و با کاملاً مخالفم تمام می‌شوند. گزینه‌های که هنجارهای ذهنی مثبتی را نسبت به سزارین داشتند به گزینه‌ی کاملاً موافقم نمره‌ی ۵، موافقم ۴، …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,