Abstract, Electronic circuit network grunge background

با توجه به مدل تبين شده عواملي كه تاثير مستقيم بر وفاداري مشتريان دارند رضايت مشتري، تصوير سازماني و هزينه جابهجايي هستند. در اين ميان تاثيرگذاري رضايت مشتريان به صورت مستقيم بيش از اين دو عامل است. همچنين رضايت مشتريان …

علمی :
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

 شكل ‏4‑9 تعیین ضریب مدل باتوجه به حجم نمونه مورد مطالعه برای پارامتر های مدل نهایی(ساختاری)نتایج نمودار فوق گواه این مدعاست که رد یا پذیرش فرضیات تحقیق کاملا از حجم نمونه مستقل است و رخداد خطاي نوع اول و دوم …

جستجوی مقالات فارسی – شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , ,
Abstract science. Network and innovation. Businessman holding brain in circle global network connection communication and data exchanges worldwide on modern interface background. Networking and technology concept

62/4 142/0 Supported ** معنی داری در سطح یک درصد خطاء یا اطمینان 99 درصدنتايج آزمون فرضیات تحقیق بر اساس مدل ساختاريبررسي ميزان تاثير رضايت مشتري بر وفاداري مشتريانبر اساس جدول فوق و مدل تحقيق برآورد شده ضریب مسیر اثر رضایت …

فایل دانشگاهی –
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , ,

135/0 113/0 341/0 048/0 245/0 058/0 403/0 765/0 وفاداري مشتريان (L) 603/0 024/0 248/0 321/0 312/0 301/0 315/0 118/0 038/0 803/0 باداشتن داده هاي مدل هاي اندازه گيري و نتايج بررسي روايي تشخيصي، مي توان به آزمون مدل تحقيق پرداخت …

مقاله دانشگاهی –
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب، RMSEA 08/0 080/0 همانطور که مشخصه های برازندگی جدول نشان می دهد داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سوالات با سازه …

شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت نرم … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,

85/0 54/13 01/0 EMP3 47/0 47/6 01/0 EMP4 74/0 25/10 01/0 عوامل ملموس (TAN) TAN1 88/0 77/3 01/0 TAN2 24/0 46/3 01/0 TAN3 05/0 85/3 01/0 برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تاییدی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد. در این پژوهش …

جستجوی مقالات فارسی –
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

106 087/0 001/0 مدل پنجم 68/218 بالاي 75/2 105 084/0 001/0 مدل ششم 42/609 بالاي 75/2 104 082/0 001/0 مدل هفتم 91/602 بالاي 75/2 103 08/0 001/0 مدل هشتم 48/600 زير75/2 102 08/0 062/0 لذا براساس یافته های این مدل …

شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت نرم … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,
Abstract geometric wire-frame data landscape.

يكي از قوي‌ترين و مناسب‌ترين روش‌هاي تجزيه‌وتحليل در تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي تجزيه‌وتحليل چند متغيره است، زيرا ماهيت اين‌گونه موضوعات چند متغيره بوده و نمي‌توان آن‌ها را با شيوه دو متغيري (كه هر بار تنها يك متغير مستقل با …

شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) … ادامه مطلب »

Abstract Futuristic Background

همدلي 702/0 عوامل ملموس 774/0 ارزش درك شده 818/0 رضايت مشتري 748/0 تصوير سازماني 764/0 هزينه جابهجايي 705/0 وفاداري مشتريان 725/0 بر اساس جدول فوق مشخص می شود که مقدار آلفا برای تمام سازه ها دارای مقداری بالاتر از 7/0 …

علمی :
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت نرم …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

P: برآورد نسبت صفت متغير؛ 5/0= Pε: مقدار اشتباه مجاز= 05/0Z: متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان95 درصد؛ (96/1=Zα/2) با توجه به تعداد جامعه آماري (248 نفر)، اندازه نمونه آماري بر اساس فرمول نمونه گيري از جامعه محدود، 149 نفر …

علمی :
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,