نظریه سالیوان[۱]

نظریه سالیوان[۱] سالیوان (۱۹۴۶-۱۸۹۲) بر این باور است که نیاز نوزاد به محبت و عطوفت مشتمل بردسته ای از تنش ها ست که اغلب آنها…