Combination of photography (background image) and computer generated graphics. Brightly colored and sharply rendered lines fill the left 1/3 of the image. Faded and blurry lines fill the rest and add movement to the burgundy colored background.

پس آزمون     متغیر مستقل     پیش آزمون     شیوه گزینش     گروه       T3     T2     X     T1     R     گروه آزمایش       …

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افکار غیرمنطقی و تاب¬آوری در معتادان به مواد مخدر- قسمت ۱۰ ادامه مطلب »

۳ – ۷ – تعاریف عملیاتی متغیرها ۴۸۳– ۸ – تفسیر متغیرهای تحقیق ۴۹۳-۸-۱-متغیر مستقل ۴۹۳-۸– ۲ –متغیر های وابسته ۴۹۳ – ۹ – چگونگی بررسی فرضیه ها ۵۰۳ – ۱۰ – آزمون فرضیات تحقیق ۵۲۳ – ۱۱– خلاصه فصل …

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران- قسمت ۲ ادامه مطلب »

Close up of businessman writing down math formulas

ب- داوری موردی و مزایای آندر داوری خاص یاموردی طرفین توافق می‌کنند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند بی‌آنکه مؤسسه یا نهادی در این میان نقش داشته باشد.[۸۹] در این نوع داوری، داور یا داورانی که …

شیوه‌ های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌ های تجاری بین ‌المللی با تأکید بر رویه قضایی- قسمت ۵ ادامه مطلب »

(مخاطب)     جامعه اطلاعاتی     رسانه های دیجیتال واینترنت     سواد دیجیتالی+سواد رسانه ای(درفضای همگرایی رسانه ها)     جهانی سازی دانش+انفجار دانش+جامعه دانایی محور     همچنین، مهمترین نقاط عطف اخیر در این توسعه فناورانه و …

سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال ۱۳۹۲- قسمت ۱۵ ادامه مطلب »

قابل اثبات     ثابت شده     ثابت نشده       کمی/کیفی     کمی     کیفی       میزان عدم اطمینان     قطعی     کاملا غیرقطعی       وضوح اطلاعات     …

مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی- قسمت ۱۶ ادامه مطلب »

3D illustration planet earth connected to a computer close up

تعیین حدفاصل میان وجوه رشد و فراهم کردن امکان اینکه مثلا حوزه عمومی و زندگی خصوصی از یکدیگر یا از دولت و زندگی اقتصادی متمایز بمانند ، نیازمند وجود ساختارهای قانونی و یک سلسله حقوق اولیه که بدون آنها جامعه …

بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی ( در میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد )- قسمت ۷ ادامه مطلب »

Point of view, looking up ladder sticking through hole in ceiling revealing blue sky

من از زندگی در ایران احساس غرور می کنم   من به ارزش­های جامعه و کشورم اعتقادداشته و به آن پایبندم   من ازکارم لذت می برم .   من معتقدم نمی توانم به راحتی از شهر و همشهریهایم دل …

تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری- قسمت ۱۳ ادامه مطلب »

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی حسابداریپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته: حسابداریعنوان:بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی برجریان نقدیاستاد راهنما:دکتر کیهان آزادیاستاد مشاور:دکتر محمدرضا وطن پرستنگارش:سید محمد جواد حسنی چنارنیمسال تحصیلینیمسال اول …

بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی برجریان نقدی ادامه مطلب »

عظیم زاده وهمکاران (۱۳۸۹). به تعیین ارتباط بین رفتارشهروندی سازمانی و شخصیت و نقش تعدیل کننده متغیرهای دموگرافیک کارکنان سازمان ورزش شهرداری پرداختند. یافته ها نشان دهنده رابطه رفتار شهروندی با شخصیت بود. همچنین، بین رفتار شهروندی و متغیرهای تعدیل کننده …

پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه۹۳- قسمت ۱۱ ادامه مطلب »

AI (Artificial Intelligence) concept.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغاندانشکده حقوقپایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش حقوق جزا و جرم شناسیبررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبناناستاد راهنما :دکتر سید محمود مجیدیاستاد مشاور :دکتر محمد حسن حسنینگارنده :اناهید حساس …

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان ادامه مطلب »