bubbles with different colors

تعالی جویی و فضیلت طلبی یکی دیگر از کارکردهای هیأتهای مذهبی مساعدت، بسترسازی و کمک به انسان ها برای تعالی جویی و فضیلت طلبی است. در این نهاد مذهبی که ملاک تفوق و برتری، صرفاً عشق و علاقه به اهل …

پژوهش دانشگاهی –
تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , ,
Complex abstract graph background.

8- فرهنگ نیازمندیهای حیات را تأمین میکند.9- فرهنگ ابزار ایجاد سازگاری انسان با محیط است.10- کلیت سیستماتیک و به هم پیوستگی: عوامل گوناگون فرهنگی تدریجا به هم میپیوندند و یک کل منسجم را میسازند. به گونهای که مثلا بین اعتقادات موجود …

دسترسی متن کامل –
تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,
POV view Businessman trying to find the way out of a maze

الف) عناصر اصلي مليت ايراني در سه بعد فرهنگ، اجتماع، و دولت به شرح زير قابل دسته‌بندي‌اند:بعد اول، هويت فرهنگي كه شامل اين موارد است: احساس تعلق به ميراث فرهنگي، تعلق خاطر به نمادهاي ملي و ميهني، تعلق به فرهنگ …

تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

2-10-2. استراتژيهای کسب و کاراستراتژي کسب و کار طرح تصميمات استراتژيکي مديريت براي هر يک از کسب و کار ماست. اين استراتژي چارچوب و خطوط کلي راهنمايي را براي حرکت موفقيت آميز در راستاي کسب و کار بوجود مي‌آورد.2-10-3. استراتژيهای …

مقاله دانشگاهی –
تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

انعکاس دهنده آرزوهاي بزرگ؛ شوق انگيز بودن و ايجاد تعهد در کارکنان و منحصر به فرد بودن؛ بلند پروازانه بودن (اعرابي، 1384). 2-14. ارزش‌ها و اصول حاکم بر سازمانارزش‌هاي استراتژيک سازمان همان ارزش‌هاي است که توجه به آنها موجب جذب …

جستجوی مقالات فارسی –
تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام94- …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

در تعريف ديگري از هدف آمده است که، هدف يک دستاورد خاص و قابل سنجش است که در يک سازمان معين و با هزينه محدود به آن دست خواهيم يافت. همچنين براي تدوين اهداف مناسب بايد ويژگي‌هايي مورد توجه قرار …

تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:
Artificial Intelligence Evolution with Digital Consciousness as Tech Concept

2-7. اجراي راهبردبراي آنکه سازماني به به اهدافش دست يابد نه تنها بايد راهبرد‌هاي خود را به نحو مؤثري تدوين کند، بلکه بايد آنها را به نحو مؤثري نيز به اجرا گذارد. اگر هر يک از اين وظايف به شکل …

تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

معيارهاي يک چشم‌انداز مناسب– آينده نگري؛– آرمان گرايي (انجام کار با استاندارد بالا)؛– تناسب با سازمان؛– انعکاس دهنده‌ي آرزوهاي بزرگ؛– شوق انگيزبودن و ايجاد تعهد در کارکنان؛– منحصر به فرد بودن؛فرآيند تدوين چشم‌اندازبه طور کلي مي‌توان جهت تدوين چشم‌انداز از …

دسترسی متن کامل –
تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,
color swatch, 3D illustration

منبع: (داوري، 1390)تجزيه و تحليل محيطي، اطلاعات لازم براي شناخت فرصت‌ها و تهديدها و همچنين قوت‌ها و ضعف‌ها در محيط سازمان را فراهم مي‌آورد.فرصت‌ها: فرصت يک موقعيت مطلوب عمده در محيط سازمان است. روندهاي کليدي، تغيير در وضعيت رقابت يا …

تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,
Colors catalogue

استراتژی به عنوان نیرنگعلاقمندان به این تعریف معتقدند که استراتژی ضمن اینکه مفاهیم مطرح در تعریف قبل را دارا مي‌باشد، دارای ویژگی خاص است که منجر به نیرنگ و مانوری زیرکانه در مقابل رقبا مي‌شود.استراتژی به عنوان الگوبراساس این تعریف …

تحقیق دانشگاهی –
تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام94- …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,