مديريت روابط مديريت يا تنظيم عواطف خلق و خوي عمومي در جدول فوق متغيرهاي که معناي مشابهي داشته دارند با علامتهاي يکسان نشان داده شده است. همانند مؤلفه هاي آگاهي اجتماعي از دانيل گلمن و فهم يا ادراک هیجانی ماير …

منابع مقالات علمی :
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

– كنترل تكانه‌ها توانايي مقاومت يا به تاخير انداختن تکانه، سائق يا وسوسه‌هاي انجام عملي است. اين توانايي شامل پذيرش تکانه‌هاي پرخاشگرانه، خوددار بودن و کنترل خشم مي‌باشد.– تحمل استرس : عبارت است از تحمل وقايع نامطلوب و موقعيت‌هاي استرس‌زا …

دسترسی متن کامل –
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و امور …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

مطالعه‌هاي مربوط به هوش اجتماعي: در همان زمان كه ارزيابي هوش مطرح شد و فعاليت‌هاي علمي در مورد هوش كلامي و استدلالي در جريان بود، تعدادي از روانشناسان جهت شناسايي هوش اجتماعي تلاش مي‌كردند، اما در كل مي‌توان گفت تلاش‌ها …

تحقیق دانشگاهی –
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

بنابراين، اين مهم بايد مدنظر قرارگيرد که در سازمانها هوش عقلي تنها ابزار مقايسه افراد نيست، چرا که در محيطهايي که انسانها فعاليت دارند قابليتهاي عاطفي، درک افراد از احساسات خود و ديگران و توانمنديهاي آنان در ارتباطات عوامل مهمي …

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و امور خيريه … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,
Confused young businessman looking at the labyrinth on the wall

مزرعه‌دار 9-هوش هستي گرايي: اين افراد انگيزه بيشتري براي درگير شدن با پرسش هايي عميق درباره هستي انسان مثل معناي زندگي، مفهوم مرگ و زندگي و پيدايش انسان در عرصه حيات و چرايي هستي دارند و در مشاغل فلسفي، آزاد …

تحقیق دانشگاهی –
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,
3d illustration. Clipping path included.

هاوارد گاردنر[5] استاد شناخت و آموزش در دانشگاه هاروارد معتقد است هوش یک کمیت واحد قابل اندازه‌گیری نیست، بلکه دربرگیرنده 11 توانش است که حوزه‌هایی همچون زبان، منطق، جنبش و موسیقی را شامل می‌شود. دو دهه پیش که نظریه هوش‌های چندگانه …

دسترسی متن کامل –
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,
Wallpaper of binary code concept pattern and big data structure.Net and source code.

 از مدل استاندارد هوش هیجانی مایر و سالووی و مدل استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان 7شكل 2-1: مدل هوش هیجانی ماير و سالوي(1997) منبع:( استايس و برون ،2004 ، ص 6) 33شكل شماره 2-2 مدل هوش هیجانی بار- آن 35 از …

فایل –
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,

سير بررسي ادبيات رشته مديريت نشان مي‌دهد نظريه‌پردازان همواره به شيو‌ه‌هاي مختلف ارتباطهايي را بين فعاليتهاي فراتر از نقش رسمي نيروي انساني سازمان و اثربخشي سازماني يافته‌اند. اورگان[3] در سال 1988 رفتار شهروندي سازماني را مشابه اظهارات ديگر نظريه‌پردازان مجموعه فعاليتهاي …

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و امور خيريه (مطالعه … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,

جدول 3-5: حجم نمونه 68جدول 3-6: بافت جمعیتی نمونه 72جدول4-1: پایایی پرسشنامه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 77جدول4-2: شاخص KMO و آزمون بارتلت رفتار شهروندی سازمانی 78جدول 4-3: ماتریس بارهای عاملی در گام اول در حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 79جدول 4-4: ماتریس …

منابع مقالات علمی :
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و امور خيريه (مطالعه …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,
Colorful wooden direction arrow signs on a wooden pole

سؤال 13سؤال 21سؤال 26 4-2 یافته‌های مربوط به پرسشنامه‌ی گردشگرانپس از اخذ نظرات خبرگان در مورد گردشگری حلال و تعیین شاخص‌های آن پرسشنامه‌ی ‌دوم تهیه و بین گردشگران خارجی مسلمان توزیع شد. در ادامه یافته‌های مربوط به این پرسشنامه بیان …

فایل –
نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 57
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: