مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس فردگرایی را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۶ تا ۳۰ است، نمره بیشتر نشان‌دهنده‌ی فردگرایی بیشتر زنان است و نمره کمتر نشان‌دهنده‌ی فردگرایی کمتر زنان است.۳-۱۱-۱-۱-۶ گزارش تحلیل عامل برای …

دسترسی به منابع مقالات :
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- …
ادامه مطلب »

۸۰۳/۰ پزشک و یا ماما برای سلامتی خودم، به من توصیه اکید کردند تا سزارین داشته باشم. برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید. ۸۰۳/۰ اغلب پزشکان توصیه به انجام سزارین می‌کنند. ۷۲۹/۰ پزشک در …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- قسمت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:
Abstract meditation concept.

درصد تراکمی واریانس تبیین شده ۷۴۵/۴۸ مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس تصویر بدنی را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۵ تا ۲۵ است، زنانی که بیشترین نمره را دریافت می‌کنند به ظاهر خود اهمیت بیشتری …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

۳۹۱/۰ طبق نظر همسرم سزارین می‌کنم. ۰۸۸/۰ درصد واریانس تبیین شده ۴۷۷/۳۲ درصد تراکمی واریانس تبیین شده ۴۷۷/۳۲ مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس هنجار ذهنی را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۱۰تا ۵۰ می‌باشد در …

جستجوی مقالات فارسی –
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:
Colorful map pointer set on white background. Horizontal composition with copy space. Clipping path is included.

مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس کنترل رفتار درک شده را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۷ تا ۳۵ می‌باشد. نمره‌ی بیشتر، کنترل رفتاری بیشتری را نشان می‌دهد و نمره‌ی کمتر، کنترل رفتاری کمتر را نشان …

سایت مقالات فارسی –
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

درصد تراکمی واریانس تبیین شده ۳۷۸/۲۶ مجموع این گویه‌ها که از تحلیل عامل ساخته شدند، مقیاس نگرش را می‌سازند، طیف این مقیاس از ۱۰ تا ۵۰ می‌باشد. بدین معنا که اگر فردی نمره‌ی ۱۰ را کسب کرده باشد دارای نگرش منفی …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

متغیر کمی ۲۱ نقش پزشک (مقیاس) متغیر کمی چنانچه ملاحظه می‌شود، بر اساس پرسش‌نامه مورد مطالعه، متغیرهای این جدول در هر چهار سطح اندازه‌گیری: اسمی، ترتیبی، فاصله‌ای و نسبی بررسی شده‌اند و مقیاس‌ها نیز متغیرهای کمی هستند که مقدار می‌گیرند.۳-۱۰ …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:
Checklist and pen

این متغیر نیز با طیف لیکرت سنجیده می‌شود، با گزینه‌های که با کاملاً موافقم شروع می‌شود و با کاملاً مخالفم تمام می‌شوند. گزینه‌های که هنجارهای ذهنی مثبتی را نسبت به سزارین داشتند به گزینه‌ی کاملاً موافقم نمره‌ی ۵، موافقم ۴، …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

میزان درآمد خانوادهوجوه و ارزش ریالی کالاها و خدماتی است که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به کار افتاده و یا از طریق منابع دیگر (حقوق بازنشستگی، درآمد حاصل از دارایی ها، دریافتی های انتقالی و نظایر آن) …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

۹۲/۱۱ ۱۰ ۳۶ جمع ۷۴۹ ۱۰۰ ۲۳۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۰۰ ۳-۶ حجم نمونهبرای برآورد حجم نمونه با در اختیار داشتن حجم کل جامعه‌ی آماری از فرمول کوکران که به قرار ذیل است استفاده شده است (سرایی،۱۳۳:۱۳۷۲). در فرمول یاد شده:N- حجم …

مقاله –
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,