تحقیق رایگان درباره گروه مرجع، اوقات فراغت، اقتصاد کشور، مصرف مواد

ي زندگي اجتماعي و تأمين نظم و امنيت، اجتناب ناپذير مي باشد.11: اصل فراجناحي بودن: با توجه به موضوع مأموريت پليس که حفظ نظم عمومي است، لايه سلامت و موفقيت سازمان، دوري گزيدن از جناح بندي... متن کامل

طول فصل رشد

زني، سبز شدن و غيره نامناسب نموده است. زيرا با خنک تر شدن هوا از دماي خاک کاسته شده و شرايط جهت سبز شدن نامساعدتر مي گردد که در نتيجه بنيه گياهچه و عملکرد نهايي محصول کاهش مي يابد.... متن کامل

n.s، **، آزمايشي، ميانگين

مقاوم مي باشد. رنگ دانه آن زرد کهربايي، ميانگين درصد پروتئين دانه آن 12 و کيفيت نانوايي آن خيلي خوب است. ميانگين عملکرد آن 581/8 تن در هکتار و رکورد عملکرد در آن 333/10 تن در هکتار است.3-3-5. ... متن کامل

منبع مقاله درباره طول فصل رشد

ر دانه داشت. برهم كنش تاريخ كاشت و تراكم بوته نشان داد در شرايطي كه كشت گندم تا حدي به تأخير بيفتد، افزايش تراكم بوته مي‌تواند موجب بهبود عملكرد دانه گردد.امام (1383) اعلام كرد، تأخير در... متن کامل