سبک های فرزند  پروری

2-21سبک های فرزند  پروری خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین فرزند و محیط را به وجود می آورد. کودك در خانواده پندارهاي اولیه را درباره جهان فرا می گیرد، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می... متن کامل

مولفه های سخت رویی

2-18مولفه های سخت رویی کوباسا(1982) سخت رویی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می کند که از سه مولفه تعهد، کنترل، مبارزه جویی تشکیل شده است . 2-18-1تعهد افرادی که در بازخورد... متن کامل

ویژگیهای تاب آوری

2-14ویژگیهای تاب آوری نظریه های نخستین در مورد تاب آوری بر ویژگی های مرتبط با پیامدهای مثبت مواجهه با مصائب و ناملایمات زندگی تاکید داشتند. لوتار و همکاران(2000) این دسته از پژوهش ها... متن کامل

بررسی انواع تاب آوری

كودكان و نوجوانان قشر عظيمي از جمعيت هر كشور، خصوصاً جامعة ما را تشكيل مي دهند. آنان سرمايه هاي پر ارزش جامعه و اميدهاي درخشان مملكت تلقي مي شوند وعامل مهمي در توسعة اقتصادي، اجتماعي... متن کامل

عوامل ارتقای تاب آوری

تاب آوری فرایندی است برای فراهم سازی نوعی محیط حفاظتی و خلق فرصت هایی برای افراد نوجوان تا در اجتماعاشان مشارکت کنند . در شرایطی که به نقصان ها و کاستی ها بیشتر از توانایی ها توجه می... متن کامل