تاریخچه‏ و سابقه عمل جراحی سزارین ریشه در تاریخ‏ کهن و اسطوره‏ها دارد، به‏طوری که در شاهنامه‏ حکیم ابوالقاسم فردوسی می‏خوانیم که رستم‏، قهرمان ملی با راهنمایی سیمرغ از طریق‏ شکافتن پهلوی مادرش رودابه متولد شده است.در شاهنامه کار «سزارین» …

فایل دانشگاهی –
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,

برای سنجش عملکرد خود بازخورد اطلاعات در خصوص عملکرد سازمان و شیوه ارائه خدمت به مشتری و نیز استانداردها و معیارهای خدمت مورد استفاده از سوی رقبا به دست آورد. برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  …

رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

عملکردخصوصیت تطابققابلیت اطمیناندوامخدمتپاسخگوییزیبایی شناسیشهرت و آوازه به طور کلی موارد زیادی از جمله قیمت، عملکرد، اقتصادی بودن، خدمات پس از فروش، اعتبار و مناسب بودن در انتخاب کالا نقش دارند. تمامی اینها تصویری از کیفیت را ترسیم می کند. کیفیت …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی ارباب …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Digital transformation concept. Binary code. Programming.

سیستم های تشکیل اجتماعات لیست های پستی سیستم های طبقه بندب توزیع شده برای لینک پراکنی و پیوند زنی رویدادها برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید. بخش دوم سیستم مدیریت مشتری محور۲-۲-مقدمهامروزه با پیشرفت …

سامانه پژوهشی – تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4 ladders leaning on white puffy cloud on blue studio background, drop shadow on green surface

توسعه اقتصادي و مالي يکي از اولين اهداف هر دولتي در جهان است که باعث مي‌‌شود شهروندان آن کشور از رفاه اقتصادي و اجتماعي بالاتر برخوردار باشند. از طرف ديگر تحقيقات اقتصادي (مانند اين تحقيق) نشان داده اند که هر …

دسترسی به منابع مقالات :
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,
3D Circular Maze, Labyrinth, Colorful, Choices, Problems, Strategy, Circle, Black background

ماخذ: نتایج تحقیقدر رابطه کوتاه مدت نیز همانطور که مشاهده می‌شود بین نرخ بهره و مصرف بخش خصوصی و تراز تجاری رابطه وجود دارد. مطابق جدول (4-14) مشخص شده است، نرخ بهره در بردار دوم دارای ضریب مثبت و معنی …

فایل دانشگاهی –
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,

12.72769 0.000360 معنادار است ماخذ: نتایج تحقیقنتایج موجود در جدول فوق حاکی از با معنا بودن ضریب متغیر نرخ بهره و نرخ تورم در سطح خطای پنج درصد می‌باشد. متغیر نرخ ارز موثر واقعی و مصرف بخش خصوصی نیز با …

تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

ب) یکی از مشکلات اساسی در الگوسازی VAR تعیین تعداد وقفه های متغیرهای الگو است. به علاوه حتی در مواردی که الگو دارای کمی متغیر، به عنوان مثال چهار متغیر است حتی اگر بخواهیم تنها برای هرمتغیر سه وقفه زمانی …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,

4-3-1 بررسی ایستایی متغیرهای مدل……………………………………………………………………………………………944-4 آزمون هم انباشتگی………………………………………………………………………………………………………………974-5 نتایج برآورد الگوی تصحیح خطابرداری………………………………………………………………………………..1004-6 بررسی رابطه کوتاه مدت متغیرها در مدل تصحیح خطای برداری……………………………………………..1024-7 تخمین و تحلیل پویای مدل…………………………………………………………………………………………………1044-8 تجزیه واریانس (FEVDs)………………………………………………………………………………………………..1054-9آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………….1074-10 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..107فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1 …

تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,

‏ اگرچه توسعه با برنامه شهرها از سالها قبل دغدغه نظام مدیریت سیاسی و اداری کشور بوده است، اما بواسطه رویکردهای نادرست مقطعی و انفعالی ، هیچ گاه نتوانسته ایم در کشور یک نظام کار آمد شهری با برنامه های …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 13 ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , ,