۲-۳-۱۲ فروش و توزیعاین سیستم ، بهینه سازی همه وظایف مربوط به فروش ، ارسال و صدور صورتحساب را در برمیگیرد. اجزای فرعی این ماجول شامل پشتیبانی قبل از فروش ، پردازش درخواست مشتری، پردازش اعتبار مشتری، پردازش سفارشات فروش، …

پژوهش –
ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای انتخاب ERP مناسب سازمان- قسمت ۳
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Human head and brain. Different kind of waveforms produced by brain activity shown on background. Digital illustration.

۳- نگهداری: بدین نحو که قادر است، روابط موجود را حفظ و نگهداری کند(همان منبع،ص۴۵).هایبرت معتقد است وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهمی در ارایه و شکل گیری عقاید و همچنین آشنا ساختن ما با دنیایی که امکان آن را …

تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,

 شكل ‏4‑9 تعیین ضریب مدل باتوجه به حجم نمونه مورد مطالعه برای پارامتر های مدل نهایی(ساختاری)نتایج نمودار فوق گواه این مدعاست که رد یا پذیرش فرضیات تحقیق کاملا از حجم نمونه مستقل است و رخداد خطاي نوع اول و دوم …

جستجوی مقالات فارسی – شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , ,

همدلي 702/0 عوامل ملموس 774/0 ارزش درك شده 818/0 رضايت مشتري 748/0 تصوير سازماني 764/0 هزينه جابهجايي 705/0 وفاداري مشتريان 725/0 بر اساس جدول فوق مشخص می شود که مقدار آلفا برای تمام سازه ها دارای مقداری بالاتر از 7/0 …

علمی :
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت نرم …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,