ماخذ: نتایج تحقیقدر رابطه کوتاه مدت نیز همانطور که مشاهده می‌شود بین نرخ بهره و مصرف بخش خصوصی و تراز تجاری رابطه وجود دارد. مطابق جدول (4-14) مشخص شده است، نرخ بهره در بردار دوم دارای ضریب مثبت و معنی …

فایل دانشگاهی –
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,