۶۸/۳۵ ۵/۲۷ ۵/۲۲ زایمان طبیعی کل کشور ۴۵/۵۴ ۶/۵۹ ۶۵ شهری ۶۰/۴۸ ۳/۵۳ ۱/۵۸ روستایی ۳۲/۶۴ ۵/۷۲ ۵/۷۷ منبع: پیمایش جمعیت و سلامت (IRMDHS)،رشیدیان و همکاران،۱۳۹۱، ص ۸۵ ۱. شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت) (Multiple-Indicators Cluster Survey Round. شاخص‌های چندگانه …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,
Businessman offer positive thing (such as profit, benefits, development, CSR) represented by plus sign.

از آنجایی که سزارین تکراری علت عمده انجام عمل سزارین به شمار می‌رود ( فدایی، ۱۳۷۵) و در سال‌های آغازین قرن ۲۱ در کشور ما تقریباً انجام زایمان طبیعی پس از سزارین قبلی به فراموشی سپرده شده است ( قرشی …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , ,
Businessman climbing the corporate ladder of success

منابع لاتین۵۰- Al-Hawari, Mohammad & Ward ,Tony ,(2006) ,”The effect of automated service quality on Australian banks financial performance and the mediating role of Customer satisfaction”, Marketing Intelligence and Planning ,vol.24.No2,p1-14۵۱- Auh,S.,Johnson, M.D, (2005), Compatibility effects in evaluations of satisfaction …

رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی ارباب رجوع … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , ,
Digital binary code concept.

با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر رضایتمندی و وفاداری ارباب رجو ع برابر با ۶۱/۷ است. و از آن جا که این مقدار در خارج …

رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی ارباب رجوع در … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , ,

متغیر وابسته وفاداری ارباب رجوع ۴ ۹۰۱/۰ تأیید بالای ۷۰% ۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعاتبرای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا از آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناسی تحقیق شامل جنسیت، …

رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , ,
Abstract Connection Technology Background

اختلالات رواني 28 1 تا 28 87/0 طبق نتايج جدول فوق و با توجه به اينكه ضريب آلفاي كرونباخ براي تعداد 40 پاسخگو براي 28 سوال اختلالات رواني برابر 87/0 است و از آنجا كه اين مقدار بيشتر از حد …

سامانه پژوهشی –
بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,