جدول ۴-۸: بارعاملی و آماره t متغیر استفاده از فناوری رسانه اجتماعی ۱۲۱جدول ۴-۹: بارعاملی و آماره t متغیر سیستم مدیریت مشتری محور ۱۲۲جدول ۴-۱۰: بارعاملی و آماره t متغیر قابلیت CRM اجتماعی ۱۲۲جدول ۴-۱۱: بارعاملی و آماره t متغیر …

تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Colored powder explosion on black background. Freeze motion.

11-وفاء الدلیل بدور القطع الموضوعی (بحث قیام الامارة مقام القطع)12- اثبات الدلیل لجواز الاسناد (از توابع بحث حجیت اماره)13-تنوع المدلول التصدیقی (از توابع بحث صیغه امر و معنای آن)14- اثبات الملاک بالدلیل (از فروعات بحث حجیت مثبتات امارات)15-وسایل الاثبات الوجدانی …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه91- قسمت 17 ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

طرح جدیدترین و آخرین دستاوردهای علم اصول. کاربرد روش واحد در هر سه حلقه با لحاظ تدریجی بودن مطالب در خود کتاب و در مجموع حلقات نسبت به هم. رعایت نکات فنی در بیان ادله هر مسئله. شکستن چارچوب ها …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه91- قسمت 16
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,