لذا در تحقیق حاضر از تئوری‌های فوق در تبیین عوامل مؤثر بر نحوه‌ی زایمان استفاده می‌شود. به‌ بیانی دیگر، سعی خواهد شد با بهرهگیری و ترکیب نظریههای متناسب با موضوع و جامعه مورد بررسی به تبیین موضوع پژوهش (بررسی عوامل …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,
Colors catalogue

2-20-2 تحقیقات خارجی:پومپ و بیلدریک(2005) –به مطالعه پیش بینی بحران مالی شرکت هایی با اندازه متوسط و کوچک با استفاده از روش تحلیل تمایز چندگانه و شبکه های عصبی پرداختند. مدل آنها شامل 476 شرکت ورشکسته و 1500 شرکت غیرورشکسته …

مقاله علمی با منبع :
بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

135/0 113/0 341/0 048/0 245/0 058/0 403/0 765/0 وفاداري مشتريان (L) 603/0 024/0 248/0 321/0 312/0 301/0 315/0 118/0 038/0 803/0 باداشتن داده هاي مدل هاي اندازه گيري و نتايج بررسي روايي تشخيصي، مي توان به آزمون مدل تحقيق پرداخت …

مقاله دانشگاهی –
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب، RMSEA 08/0 080/0 همانطور که مشخصه های برازندگی جدول نشان می دهد داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سوالات با سازه …

شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت نرم … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,
Color Chart On The Table

P: برآورد نسبت صفت متغير؛ 5/0= Pε: مقدار اشتباه مجاز= 05/0Z: متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان95 درصد؛ (96/1=Zα/2) با توجه به تعداد جامعه آماري (248 نفر)، اندازه نمونه آماري بر اساس فرمول نمونه گيري از جامعه محدود، 149 نفر …

علمی :
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,

همدلي 702/0 عوامل ملموس 774/0 ارزش درك شده 818/0 رضايت مشتري 748/0 تصوير سازماني 764/0 هزينه جابهجايي 705/0 وفاداري مشتريان 725/0 بر اساس جدول فوق مشخص می شود که مقدار آلفا برای تمام سازه ها دارای مقداری بالاتر از 7/0 …

علمی :
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت نرم …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,