Point of view, looking up ladder sticking through hole in ceiling revealing blue sky

تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، به علاوه مفروض می‌دارد که کنترل ادراک شده یک تعیین‌کننده مستقل نیت رفتاری در کنار نگرش و هنجارهای ذهنی است. با ثابت نگهداشتن هنجار ذهنی و نگرشی، درک فرد از آسانی یا سختی بر نیت او …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

براساس مطالعات حوزه درمان اختلال وابستگی به مواد، تا به امروز هیچ روش درمانی به تنهایی نتوانسته نتایج کامل و یا پایداری بر جای گذارد. لذا امروز فرایند درمان این اختلال گرایش به رویکرد التقاطی و استفاده همزمان از چند …

تاثیر درمان نوروفیدبک بر ولع مصرف و افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PND ۷۵% ثبات باثبات باثبات POD ۲۵% تحلیل فرضیه ۲درمان نوروفیدبک باعث کاهش افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون می‌گردد.یافته‌های حاصل از تحلیل دیداری نمودار داده‌های هر سه شرکت‌کننده نشان داد که فرضیه تأثیر درمان …

تاثیر درمان نوروفیدبک بر ولع مصرف و افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , ,

14* سلامت روانی هدف چهارم: رابطه O.O.P با هزينه هاي رواني در بيماران سرطانيهدف پنجم: رابطه بين زايش فقر با هزينه هاي رواني در بيماران سرطاني (فرضیه سوم )(فرضیه چهارم) پرسشنامه سنجشروانی گلدبرگ 28 جمع 44 *سوالات مندرج در جداول …

جستجوی مقالات فارسی – بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات رواني … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,
Abstract wire-frame background.

اختلالات رواني 28 1 تا 28 87/0 طبق نتايج جدول فوق و با توجه به اينكه ضريب آلفاي كرونباخ براي تعداد 40 پاسخگو براي 28 سوال اختلالات رواني برابر 87/0 است و از آنجا كه اين مقدار بيشتر از حد …

سامانه پژوهشی –
بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,