4-3-1 بررسی ایستایی متغیرهای مدل……………………………………………………………………………………………944-4 آزمون هم انباشتگی………………………………………………………………………………………………………………974-5 نتایج برآورد الگوی تصحیح خطابرداری………………………………………………………………………………..1004-6 بررسی رابطه کوتاه مدت متغیرها در مدل تصحیح خطای برداری……………………………………………..1024-7 تخمین و تحلیل پویای مدل…………………………………………………………………………………………………1044-8 تجزیه واریانس (FEVDs)………………………………………………………………………………………………..1054-9آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………….1074-10 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..107فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1 …

تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,

با توجه به اهمیت نرخ ارز در پیشرفت و توسعه ي اقتصادي هر کشور، بررسی عوامل موثر بر آن، ضروري است. عوامل زیادي مانند عوامل اقتصادي، سیاسی و روانی بر نرخ ارز تاثیرگذار است. از جمله عوامل سیاسی ثبات در …

سامانه پژوهشی –
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,