روش گرد آوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و میدانی می‌باشد. برای استخراج شاخص‌ها و شناسایی استراتژی‌ها از مطالعات کتابخانه ای( کتاب‌ها، مقالات، پایان نامه‌ها و سایت‌های علمی) مورد استفاده فرار گرفته است و برای اولویت بندی و انتخاب استراتژی‌ها …

متن کامل –
اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از روش …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,
bubbles with different colors

بیشتر از 10 سال 10 13 11 34 5/43 0/65 0/55 0/54 100 100 100 100 فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده‌ها4-1- مقدمهتجزیه و تحلیل آماری این پروژه‌ی تحقیقاتی از تحلیل عاملی تاییدی آغاز می‌شود؛ در واقع هدف از این کار …

مقاله علمی با منبع :
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,
Growing Business

بُعد مساله را تقلیل می‌دهند.این خواص باعث می‌شوند که تحلیل مولفه‌های اصلی، بالقوه در مباحثی مانند رگرسیون و تحلیل عاملی مورد استفاده باشد. در ادامه؛ در مورد نقش تحلیل مولفه‌های اصلی در تحلیل عاملی بحث می‌شود؛فرض کنید از هر یک …

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,
Flying through space

کیم (2006) با ارزیابی انگیزش بخش خدمات عمومی کشور کره جنوبی و رفتار شهروندی سازمانی بیان می‏دارند که میزان نوع‏دوستی (48/3=) بیش از سطح متوسط بوده که با رضایت شغلی، تعهد عاطفی انگیزش و پذیرش عمومی رابطه‏ی مستقیم و معنادار …

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و امور … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Businessman offer positive thing (such as profit, benefits, development, CSR) represented by plus sign.

جدول 3-5: حجم نمونه 68جدول 3-6: بافت جمعیتی نمونه 72جدول4-1: پایایی پرسشنامه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 77جدول4-2: شاخص KMO و آزمون بارتلت رفتار شهروندی سازمانی 78جدول 4-3: ماتریس بارهای عاملی در گام اول در حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 79جدول 4-4: ماتریس …

منابع مقالات علمی :
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و امور خيريه (مطالعه …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,

ماخذ: نتایج تحقیقجدول (4-5) آزمون هم انباشتگی براساس آزمون حداکثر مقدار ویژه فرضیه صفر آماره ی آزمون اثر ارزش بحرانی در سطح 5% عدم وجود رابطه هم انباشتگی 27.03 21.13 وجود 1رابطه هم انباشتگی 14.31 14.26 وجود2 رابطه هم انباشتگی …

سامانه پژوهشی –
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,
Casual young man VR cloud computing. This is entirely 3D generated image,

روش انجام این آزمون به این صورت است که از کمیت آماره آزمون دوربین- واتسون (DW) مربوط به رگرسیون هم جمعی برای این آزمون که آماره دوربین واتسون صفر است، استفاده می شود.فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر …

تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,

135/0 113/0 341/0 048/0 245/0 058/0 403/0 765/0 وفاداري مشتريان (L) 603/0 024/0 248/0 321/0 312/0 301/0 315/0 118/0 038/0 803/0 باداشتن داده هاي مدل هاي اندازه گيري و نتايج بررسي روايي تشخيصي، مي توان به آزمون مدل تحقيق پرداخت …

مقاله دانشگاهی –
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب، RMSEA 08/0 080/0 همانطور که مشخصه های برازندگی جدول نشان می دهد داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سوالات با سازه …

شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت نرم … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,

P: برآورد نسبت صفت متغير؛ 5/0= Pε: مقدار اشتباه مجاز= 05/0Z: متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان95 درصد؛ (96/1=Zα/2) با توجه به تعداد جامعه آماري (248 نفر)، اندازه نمونه آماري بر اساس فرمول نمونه گيري از جامعه محدود، 149 نفر …

علمی :
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,