تضمین : شامل دانش و نزاکت کارکنان و توانایی آنان در القای اعتماد به درستی خدمات.همدلی : شامل توجه اختصاصی که شرکت برای مشتریان ویژه خود فراهم می آورد.بهبود : شامل توانایی سازمان در اصلاح مشکلات بوجود آمده احتمالی.مدل سروکوال از ۲ قسمت …

پژوهش –
رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی ارباب رجوع …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
illustration and painting

روش گرد آوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و میدانی می‌باشد. برای استخراج شاخص‌ها و شناسایی استراتژی‌ها از مطالعات کتابخانه ای( کتاب‌ها، مقالات، پایان نامه‌ها و سایت‌های علمی) مورد استفاده فرار گرفته است و برای اولویت بندی و انتخاب استراتژی‌ها …

متن کامل –
اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از روش …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,
Growing Business

62/4 142/0 Supported ** معنی داری در سطح یک درصد خطاء یا اطمینان 99 درصدنتايج آزمون فرضیات تحقیق بر اساس مدل ساختاريبررسي ميزان تاثير رضايت مشتري بر وفاداري مشتريانبر اساس جدول فوق و مدل تحقيق برآورد شده ضریب مسیر اثر رضایت …

فایل دانشگاهی –
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , ,

135/0 113/0 341/0 048/0 245/0 058/0 403/0 765/0 وفاداري مشتريان (L) 603/0 024/0 248/0 321/0 312/0 301/0 315/0 118/0 038/0 803/0 باداشتن داده هاي مدل هاي اندازه گيري و نتايج بررسي روايي تشخيصي، مي توان به آزمون مدل تحقيق پرداخت …

مقاله دانشگاهی –
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,
Abstract Connection Technology Background

ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب، RMSEA 08/0 080/0 همانطور که مشخصه های برازندگی جدول نشان می دهد داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سوالات با سازه …

شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت نرم … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,