روستا، الف.، ونوس، د.، ابراهيمي، ع.، (1378) ، انتشارات سمت ،مديريت بازاريابي، تهران. زيتامل و پاراسورامان(1387).كيفيت خدمات(بررسي و نقد مدل سروكوال و ارايه مدل هاي نوين)،(حيدرزاده.ك و حاجيها.ع مترجمين)، كساكاوش، تهران. ديواندري، ع.، دلخواه، ج.،(1384) تدوين و طراحي مدلي براي …

دسترسی متن کامل –
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,