تعالی جویی و فضیلت طلبی یکی دیگر از کارکردهای هیأتهای مذهبی مساعدت، بسترسازی و کمک به انسان ها برای تعالی جویی و فضیلت طلبی است. در این نهاد مذهبی که ملاک تفوق و برتری، صرفاً عشق و علاقه به اهل …

پژوهش دانشگاهی –
تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , ,
Artificial intelligence, connections and nucleus in concept of interconnected neurons. Abstract background with binary numbers, neural network and cloud computing.

8- فرهنگ نیازمندیهای حیات را تأمین میکند.9- فرهنگ ابزار ایجاد سازگاری انسان با محیط است.10- کلیت سیستماتیک و به هم پیوستگی: عوامل گوناگون فرهنگی تدریجا به هم میپیوندند و یک کل منسجم را میسازند. به گونهای که مثلا بین اعتقادات موجود …

دسترسی متن کامل –
تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,