توسعه اقتصادي و مالي يکي از اولين اهداف هر دولتي در جهان است که باعث مي‌‌شود شهروندان آن کشور از رفاه اقتصادي و اجتماعي بالاتر برخوردار باشند. از طرف ديگر تحقيقات اقتصادي (مانند اين تحقيق) نشان داده اند که هر …

دسترسی به منابع مقالات :
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,
Abstract wire-frame background.

ماخذ: نتایج تحقیقدر رابطه کوتاه مدت نیز همانطور که مشاهده می‌شود بین نرخ بهره و مصرف بخش خصوصی و تراز تجاری رابطه وجود دارد. مطابق جدول (4-14) مشخص شده است، نرخ بهره در بردار دوم دارای ضریب مثبت و معنی …

فایل دانشگاهی –
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,
Colors catalogue

12.72769 0.000360 معنادار است ماخذ: نتایج تحقیقنتایج موجود در جدول فوق حاکی از با معنا بودن ضریب متغیر نرخ بهره و نرخ تورم در سطح خطای پنج درصد می‌باشد. متغیر نرخ ارز موثر واقعی و مصرف بخش خصوصی نیز با …

تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

علاوه بر این، بانک ها مسئولیت حل مشکلات ناشی از وجود اطلاعات نامتقارن را در بازار اعتبارات بر عهده دارند، از این رو، در نظام مالی نقش محوری دارد. به دلیل همین نقش خاص بانک ها، برخی قرض گیرندگان نمی …

فایل –
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

‏ اگرچه توسعه با برنامه شهرها از سالها قبل دغدغه نظام مدیریت سیاسی و اداری کشور بوده است، اما بواسطه رویکردهای نادرست مقطعی و انفعالی ، هیچ گاه نتوانسته ایم در کشور یک نظام کار آمد شهری با برنامه های …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 13 ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , ,