Colors catalogue

توسعه اقتصادي و مالي يکي از اولين اهداف هر دولتي در جهان است که باعث مي‌‌شود شهروندان آن کشور از رفاه اقتصادي و اجتماعي بالاتر برخوردار باشند. از طرف ديگر تحقيقات اقتصادي (مانند اين تحقيق) نشان داده اند که هر …

دسترسی به منابع مقالات :
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,

ماخذ: نتایج تحقیقدر رابطه کوتاه مدت نیز همانطور که مشاهده می‌شود بین نرخ بهره و مصرف بخش خصوصی و تراز تجاری رابطه وجود دارد. مطابق جدول (4-14) مشخص شده است، نرخ بهره در بردار دوم دارای ضریب مثبت و معنی …

فایل دانشگاهی –
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,

12.72769 0.000360 معنادار است ماخذ: نتایج تحقیقنتایج موجود در جدول فوق حاکی از با معنا بودن ضریب متغیر نرخ بهره و نرخ تورم در سطح خطای پنج درصد می‌باشد. متغیر نرخ ارز موثر واقعی و مصرف بخش خصوصی نیز با …

تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

ماخذ: نتایج تحقیقجدول (4-5) آزمون هم انباشتگی براساس آزمون حداکثر مقدار ویژه فرضیه صفر آماره ی آزمون اثر ارزش بحرانی در سطح 5% عدم وجود رابطه هم انباشتگی 27.03 21.13 وجود 1رابطه هم انباشتگی 14.31 14.26 وجود2 رابطه هم انباشتگی …

سامانه پژوهشی –
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,
Electronic circuit and colorful computer mainboard

ب) یکی از مشکلات اساسی در الگوسازی VAR تعیین تعداد وقفه های متغیرهای الگو است. به علاوه حتی در مواردی که الگو دارای کمی متغیر، به عنوان مثال چهار متغیر است حتی اگر بخواهیم تنها برای هرمتغیر سه وقفه زمانی …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,
Digital earth 5G AI technology

علاوه بر این، بانک ها مسئولیت حل مشکلات ناشی از وجود اطلاعات نامتقارن را در بازار اعتبارات بر عهده دارند، از این رو، در نظام مالی نقش محوری دارد. به دلیل همین نقش خاص بانک ها، برخی قرض گیرندگان نمی …

فایل –
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Futuristic polygonal background. Triangular business wallpaper.

4-3-1 بررسی ایستایی متغیرهای مدل……………………………………………………………………………………………944-4 آزمون هم انباشتگی………………………………………………………………………………………………………………974-5 نتایج برآورد الگوی تصحیح خطابرداری………………………………………………………………………………..1004-6 بررسی رابطه کوتاه مدت متغیرها در مدل تصحیح خطای برداری……………………………………………..1024-7 تخمین و تحلیل پویای مدل…………………………………………………………………………………………………1044-8 تجزیه واریانس (FEVDs)………………………………………………………………………………………………..1054-9آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………….1074-10 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..107فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1 …

تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,
Businessman touching financial dashboard with key performance indicators

با توجه به اهمیت نرخ ارز در پیشرفت و توسعه ي اقتصادي هر کشور، بررسی عوامل موثر بر آن، ضروري است. عوامل زیادي مانند عوامل اقتصادي، سیاسی و روانی بر نرخ ارز تاثیرگذار است. از جمله عوامل سیاسی ثبات در …

سامانه پژوهشی –
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,