1=∑ 517/2=∑ در مجموع، نتایج جداول 4-1 و 4-2 و همچنین ماتریس داخلی و خارجی حاکی از آن است که هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی از لحاظ موقعیت استراتژیک درمنطقه SOقرار دارد، به این ترتیب هیئتهای دینی و …

تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,
Ladder leaning on white puffy cloud on blue studio background, white surface, drop shadow

استفاده بهینیه از فضاهای دینی و مذهبی مثل مساجد و حسینهها جهت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی تهدیدهای موجود برای هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید. …

جستجوی مقالات فارسی – تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی استان … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , ,
Ladder leaning on white puffy cloud on blue studio background, white surface, drop shadow

تعالی جویی و فضیلت طلبی یکی دیگر از کارکردهای هیأتهای مذهبی مساعدت، بسترسازی و کمک به انسان ها برای تعالی جویی و فضیلت طلبی است. در این نهاد مذهبی که ملاک تفوق و برتری، صرفاً عشق و علاقه به اهل …

پژوهش دانشگاهی –
تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , ,
a hand touching something like a button or display device on white backgrounds, isolated

منبع: (داوري، 1390)تجزيه و تحليل محيطي، اطلاعات لازم براي شناخت فرصت‌ها و تهديدها و همچنين قوت‌ها و ضعف‌ها در محيط سازمان را فراهم مي‌آورد.فرصت‌ها: فرصت يک موقعيت مطلوب عمده در محيط سازمان است. روندهاي کليدي، تغيير در وضعيت رقابت يا …

تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,